EKERÖS NYA VÄRLDS­U­NI­KA AR­BETS­PLATS

Egen båt­plats, oran­ge­ri på ta­ket och ma­gisk ut­sikt. Kon­tors­bygg­na­den Sjöstads­ka­jen vid Jung­frusund sat­sar hårt på att ska­pa en unik ar­bets­mil­jö.

Mälarö Tidning - - Si­dan 1 -

Väl­kom­men till Ekerös en­tré från vatt­net! I Jung­frusund bör­jar det Drott­ning­holms­ba­se­ra­de fas­tig­hets­bo­la­get Nord­blick in­om kort att byg­ga Ekerös näs­ta mö­tes­plats – Sjöstads­ka­jen.

– Här ska du kän­na dig in­spi­re­rad och viss­la på väg till job­bet, sä­ger vd Andre­as Ågren.

Ne­re vid vatt­net i Jung­frusund pla­ne­ras nu för fullt Sjöstads­ka­jen, en ar­bets­plats med flex­ib­la kon­tor, havs­ut­sikt åt tre vä­der­streck, re­stau­rang i bot­ten­plan – och egen bryg­ga där du el­ler di­na kun­der kan läg­ga till.

– Det är en väl­digt unik tomt och unikt lä­ge all­de­les bred­vid Ekerö­le­den, sä­ger Jo­han S Gun­ne­flo, fas­tig­hets­ut­veck­la­re och en av grun­dar­na av Nord­blick.

HU­SET KOM­MER lig­ga vid ett torg och är in­spi­re­rat av det in­dust­ri­el­la. Tre av fy­ra vå­ning­ar blir kon­tor och på ta­ket ska en tak­ter­rass byg­gas i form av ett oran­ge­ri.

– Det blir en häf­tig hy­brid där gam­malt mö­ter nytt i en li­te in­dust­ri­ell ka­rak­tär med klät­ter­väx­ter på fa­sa­den. In­spi­ra­tio­nen till brand­trap­por­na kom­mer från San Fran­ci­sco, sä­ger Jo­han S Gun­ne­flo.

Re­stau­rang­en kom­mer kun­na nytt­ja tak­ter­ras­sen och tor­get, där även bou­le­ba­nor och två ba­rer kom­mer fin­nas.

– Det är än­nu in­te klart hur re­stau­rang­en kom­mer bli, men vi kom­mer snart bör­ja le­ta ef­ter en krö­ga­re med sam­ma käns­la för de­tal­jer som oss. Det är vik­tigt för oss att det blir rätt, sä­ger Ma­ria Styf Bo­rowiec, mark­nads­chef på Nord­blick.

I lob­byn kom­mer du mö­tas av en

"Man spen­de­rar myc­ket tid på sin ar­bets­plats, så vi läg­ger myc­ket ener­gi på de­tal­jer­na för att det här ska bli en plats man äls­kar att ar­be­ta på och blir in­spi­re­rad av."

in­ter­na­tio­nell ho­tell­käns­la och var­je kon­tors­plan har en na­tur­lig knyt­punkt med café­del och köksö där ert fö­re­tag kan ha mö­ten el­ler fi­ka till­sam­mans.

– Man spen­de­rar myc­ket tid på sin ar­bets­plats, så vi läg­ger myc­ket ener­gi på de­tal­jer­na för att det här ska bli en plats man äls­kar att ar­be­ta på och blir in­spi­re­rad av. Vi vill att du ska viss­la på väg till job­bet, sä­ger Andre­as Ågren, vd och grun­da­re. FÖR NORD­BLICK är de­tal­jer­na all­tid i fo­kus och det är vik­tigt att allt känns ge­nom­tänkt och smart. – Vi ri­tar all­ting själ­va in­house och är med från förs­ta rit­ning­en till sista pen­sel­dra­get. Vår rö­da tråd är att all­tid för­sö­ka job­ba med så myc­ket na­tur­li­ga ma­te­ri­al som möj­ligt. Det ska kän­nas äk­ta, sä­ger Malin Ham­mar, ar­ki­tekt på Nord­blick och fort­sät­ter:

–Det är bå­de ett mil­jötänk och för att det ska hål­la över tid. Ek­gol­ven ska kun­na lig­ga i fle­ra ge­ne­ra­tio­ner.

BYGGET BÖR­JAR IN­OM kort och förs­ta in­flytt är pla­ne­rad till sista kvar­ta­let 2019. Då flyt­tar även Nord­blick själ­va från si­na nu­va­ran­de lo­ka­ler i Drott­ning­holm till Sjöstads­ka­jen. Och fler fram­tids­pla­ner finns för Jung­frusund:

– Ekerö är en fan­tas­tisk plats som är på väg att ut­veck­las än­nu mer och vår vi­sion är att det här ska bli en en­tré till Ekerö från vatt­net, sä­ger Jo­han S Gun­ne­flo.

– Kom­mu­nen har med sin de­talj­plan lagt en väl­digt bra grund för oss att ta det vi­da­re och ut­veck­la det här om­rå­det till nå­got fan­tas­tiskt, sä­ger Andre­as Ågren.

Här vid Jung­frusund pla­ne­ras det för re­pre­sen­ta­ti­va och väl ge­nom­tänk­ta kon­tor. Fas­tig­he­ten lig­ger pre­cis vid vatt­net och utö­ver den ma­gis­ka ut­sik­ten kom­mer det fin­nas ett torg, en re­stau­rang och ett oran­ge­ri på ta­ket.

Andre­as Ågren, vd och grun­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.