Nu stäng­er po­pu­lä­ra Åter­bru­ket

Mälarö Tidning - - News - Jo­nas Måns­son 08-560 314 27 jo­nas@ma­la­ro­tid­ning.se

Kloc­kan kläm­tar för Åter­bru­ket i Skå. Kon­trak­tet har sagts upp och snart vän­tar sista hel­gen.

– Det har kom­mit folk från he­la stan, sä­ger äga­ren Gö­ran Frisk.

I en la­da mitte­mot Skå kyr­ka har Gö­ran Frisk dri­vit sin se­cond hand-bu­tik Åter­bru­ket i fy­ra år. När sep­tem­ber är över kom­mer bu­ti­ken att upp­hö­ra. Bak­grun­den är en upp­säg­ning av kon­trak­tet.

– Hy­res­vär­den vill ha fas­tig­he­ten och ska bru­ka den själv. Det är li­te synd, sä­ger Skå­bon Gö­ran Frisk.

De förs­ta åren har det rört sig om flerårs­kon­trakt för verk­sam­he­ten, men det nu­va­ran­de har va­rit ett kon­trakt som sträc­ker sig ett år i ta­get. Det gäl­lan­de av­ta­let ha­de egent­li­gen sträckt sig till näs­ta som­mar. Men trots det har Gö­ran Frisk valt att av­veck­la sin verk­sam­het re­dan till må­nads­skif­tet.

– Min verk­sam­het byg­ger på att jag får in nya sa­ker he­la ti­den. Om jag in­te får va­ra kvar kan jag in­te kö­pa in nya sa­ker. Då blir det ba­ra ut­ar­mat, sä­ger han.

Gö­ran Frisk me­nar att det även ha­de va­rit svårt att hål­la öp­pet vin­ter­må­na­der­na på grund av vädret.

– Jag har haft öp­pet på vin­tern, men det är kallt ef­tersom det in­te finns nå­gon vär­me, sä­ger han.

Ef­ter be­ske­det om ned­lägg­ning­en har han fått mot­ta fle­ra ne­ga­ti­va re­ak­tio­ner från kun­der. En­ligt Gö­ran Frisk bru­kar det kom­ma kun­der från he­la Stock­holms­om­rå­det till Skå för att se­cond hand-hand­la.

– Folk har sett fram emot att åka hit på lör­da­gar och gå och fynda, sä­ger han. Nu är fram­ti­den oviss. – Jag har inga ex­ak­ta pla­ner än, men på nå­got sätt kanske jag dy­ker upp igen. Jag mås­te hit­ta rätt lo­kal, el­ler kanske bör­ja med nät­för­sälj­ning, sä­ger Gö­ran Frisk.

FO­TO: JO­NAS MÅNS­SON

SLUT. Gö­ran Frisks bu­tik Åter­bru­ket har ba­ra öp­pet i någ­ra dagar till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.