Hen­rik fix­ar ga­la för can­cer­sju­ka barn

Mälarö Tidning - - News - Jo­nas Måns­son

Ge­nom flick­vän­nen väck­tes en­ga­ge­mang­et för can­cer­sju­ka barn. Näs­ta helg ar­ran­ge­rar Hen­rik Bur­man en in­sam­lings­ga­la på Ekerö. Bland ar­tis­ter­na finns en Idol­vin­na­re och en hip­hop-le­gen­dar.

För om­kring ett halv­år se­dan fick Ekerö­bon Hen­rik Bur­man en idé om att sam­la in pant bur­kar och skän­ka peng­ar­na till Barn can­cer­fon­dens lokal­för­e­ning för Stock­holm och Got­land. Där är han själv ide­ellt ak­tiv se­dan fle­ra år.

Idén väx­te till det som näs­ta lör­dag blir en in­sam­lings­ga­la i Tapp­ströms­sko­lan mat­sal.

– Jag bor själv här ute och tänk­te att jag vil­le gö­ra nå­got här. Det är of­ta så i lokal­för- ening­ar­na runt om Sve­ri­ge att nå­gon med­lem hit­tar på nå­got på sin ort, så att det he­la ti­den hän­der nå­got, sä­ger han.

Pro­gram­met som sträc­ker sig från 11.00 till 15.00 in­ne­hål­ler bland an­nat mu­sik av för­ra årets Idol-vin­na­re Chris Kläf­ford och Dog­ge Dog­ge­li­tio, ti­di­ga­re för­grunds­fi­gur i La­tin Kings.

– De stäl­ler upp hel­hjär­tat, allt är ide­ellt, sä­ger Hen­rik Bur­man.

På plats kom­mer det att fin­nas in­for­ma­tion om för­e­ning­ens verk­sam­het. Dess­utom blir det auk­tion på gå­vor från oli­ka fö­re­tag.

– Vi har gå­vor till ett vär­de av 50 000 till 60 000 kro­nor, sä­ger han.

Pant­bur­kar och pant­flas­kor, som var Hen­rik Bur- mans ur­sprungsidé, får även plats i form av möj­lig­het till in­sam­ling.

Hen­rik Bur­man för­säk­rar att peng­ar som sam­las in un­der da­gen oav­kor­tat går till Barn can­cer­fon­dens verk­sam­het i Stock­holm och Got­land.

– Varen­da kro­na går till det här. Vi är vo­lon­tä­rer som gör det helt ide­ellt. Vi har 90- kon­to och grans­kas av myn­dig­he­ter, sä­ger han.

Un­der­lät­ta sjuk­hus­vis­tel­se

En­ligt Hen­rik Bur­man kom­mer peng­ar­na att an­vän­das till så­dant som kan un­der­lät­ta sjuk­hus­vis­tel­sen i form av allt från spel, go­dis och lek­sa­ker.

– Vi jobbar di­rekt mot sju­ka barn och de­ras för­äld­rar. Al­la vå­ra peng­ar går till ak­ti­vi­te­ter och sa­ker så att det ska bli en dräg­li­ga­re till­va­ro un­der sjuk­hus­ti­den. Ex­em­pel­vis har vi haft mat­kväl­lar så att det blir li­te om­byte och de får äta an­nat än sjuk­hus­mat, sä­ger han.

När da­gen och in­sam­ling­ar­na är sum­me­ra­de kom­mer sum­man att pre­sen­te­ras för all­män­he­ten.

– Själv­klart, det mås­te åter­kopp­las, sä­ger han.

Var kom­mer ditt en­ga­ge­mang ifrån?

– Min flick­väns son fick njur­can­cer som tvåå­ring, men han är 30 i dag och har kla­rat sig. Ge­nom hen­ne följ­de jag med på en träff. Man ser hur myc­ket det be­ty­der för bar­nen. Det går in­te att be­skri­va i ord.

FO­TO: JO­NAS MÅNS­SON

INI­TI­A­TIV. Hen­rik Bur­man står bakom det kom­man­de in­sam­lingsar­range­mang­et till Barn­can­cer­fon­den. Dog­ge Dog­ge­li­to spe­lar på in­sam­lings­ga­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.