Vak­ter tving­a­des stop­pa re­klamplåt­ning – vid FRA

Mälarö Tidning - - Bostads­krö­ni­ka - Da­ni­el Can­ner­vik da­ni­el@ma­la­ro­tid­ning.se

När ett larm gick om att fle­ra per­so­ner höll på att fo­to­gra­fe­ra topp­hem­li­ga FRA på Lovö blev det bråt­tom. En per­son fri­hets­be­rö­va­des – men han vi­sa­de sig va­ra re­klam­fo­to­graf.

Po­li­sen kal­la­des till Lovö vid 19-ti­den i sön­dags ef­ter larm om att fle­ra per­so­ner up­pe­höll sig ut­an­för För­sva­rets ra­di­o­an­stalt. En av dem ska ha fo­to­gra­fe­rat an­lägg­ning­en. Men bygg­na­den klas­sas som skydds­ob­jekt, myn­dig­he­tens verk­sam­het är topp­hem­lig och all fo­to­gra­fe­ring är där­med strängt för­bju­den.

När po­li­sen kom till plat­sen ha­de om­rå­dets skydds­vak­ter hun­nit fri­hets­be­rö­va en av per­so­ner­na, rap­por­te­rar Sve­ri­ges Ra­di­os P4 Stock­holm.

Men snart vi­sa­de det sig att de in­blan­da­de in­te ha­de nå­got ont upp­såt. När de lyc­kats för­kla­ra att det hand­la­de om en re­klam­fo­to­gra­fe­ring släpp­tes fo­to­gra­fen av po­li­sen.

– Per­so­nen upp­ger att det har hand­lat om en re­klam­fo­to­gra­fe­ring, pre­li­mi­närt så fö­re­fal­ler det sig som om det he­la är ett miss­tag, sä­ger Fred­rik Wal­lin, ta­les­per­son för FRA, till ra­di­on.

Per­so­ner­na som be­fann sig på plat­sen be­stod av en fo­to­graf och tre mo­del­ler. Till­sam­mans höll de på med en re­klamplåt­ning ut­an att kän­na till att fo­to­för­bud gäl­ler på FRA:s om­rå­de. Po­li­sen har in­te sett nå­gon an­led­ning att tviv­la på de­ras be­rät­tel­se.

– Det mesta ver­kar ty­da på att det fo­to­gra­fen sä­ger stäm­mer, sä­ger Pe­ter Asp, vakt­ha­van­de po­lis­be­fäl, till P4 Stock­holm.

Ären­det ru­bri­ce­ras som oakt­sam­het vid skydds­ob­jekt.

FO­TO: WI­KI­ME­DIA

FRA. Den här flag­gan har fast­nat på bild, men i öv­rigt gäl­ler strängt fo­to­för­bud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.