DÄR­FÖR SKIP­PAR DE CIGGEN

Myc­ket trä­ning, prat om ris­ker­na och ett rökfritt um­gänge har gjort det lät­ta­re att sä­ga nej till ci­ga­ret­ter. Det me­nar någ­ra av Tapp ströms­sko­lans ni­or.

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Text och foto: Jonas Måns­son

To­bak­san­vänd­ning­en har gått ner bland lä­nets ung­do­mar de se­nas­te åren. Det visar un­der­sök­ning­en Stock­holmsen­kä­ten där ni­or och andra­år­se­le­ver på gym­na­si­et har sva­rat på frå­gor om bland an­nat to­baks- och al­ko­hol­va­nor.

I enkä­ten har 23 av 26 kom­mu­ner i lä­net del­ta­git, där­ibland Ekerö. Nion­de­klas­sar­na Ju­lia Ber­lin, Ar­vid Nils­son, Rasmus Tam­ker och Thea Wald­man är al­la rök­fria och kän­ner att om­giv­ning­en är starkt bi­dra­gan­de till att det känns lätt att sä­ga nej.

– Jag och mi­na kom­pi­sar trä­nar väl­digt myc­ket. Ef­tersom al­la fo­ku­se­rar på spor­ten är det ing­en grej att gå ut och fes­ta och rö­ka, sä­ger han.

Ju­lia Ber­lin upp­le­ver att det har skett en för­änd­ring de se­nas­te åren, in­te minst när det gäl­ler att pra­ta om fa­ror­na.

– Vi pra­tar nog mer om det än vad ex­em­pel­vis äld­re sys­kon gjor­de, sä­ger hon.

I Thea Wald­mans um­gäng­eskrets är de all­ra fles­ta rök­fria. Hon ser ing­en an­led­ning att bör­ja rö­ka och det har bli­vit na­tur­ligt att sä­ga nej.

– Man kän­ner sig stolt när man står emot. Jag tyc­ker att det är en bra grej att va­ra stolt över, sä­ger hon.

Ar­vid Nils­son be­rät­tar att han kan kän­na sig ofräsch om nå­gon rö­ker runt ho­nom.

– Då bru­kar jag frå­ga om de mås­te gö­ra det här och nu? sä­ger han. Thea Wald­man hål­ler med ho­nom. – Att sä­ga så tror jag har på­ver­kan och kan sät­ta sig i bak­hu­vu­det, sä­ger hon.

Ef­tersom al­la fo­ku­se­rar på spor­ten är det ing­en grej att gå ut och fes­ta och rö­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.