bo­en­de ut­an bygg­lov

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Jonas Måns­son 08-560 314 27 jonas@malarotidning.se

Ären­det med Sil­vi­a­hem­met nåd­de högs­ta in­stans. Nu har Mark-och mil­jö över­dom­sto­len sagt nej till bygg­lov.

Men hu­sen får stå kvar på om­rå­det.

Ekerö kom­muns bygg­nads­nämnd be­vil­ja­de bygg­lov för Stif­tel­sen Sil via hem­mets ny­byg­gen vid Drott­ning­holmsmal­men. Verk­sam­he­ten, som be­dri­ver de­mens­bo­en­de, vil­le byg­ga fler­bo­stads­hus med tre lä­gen­he­ter, ge­men­sam­hets­lo­kal och fler de­mens­bo­en­de n.

Gran­nar över­kla­ga­de det god­kän­da bygg­lo­vet till läns­sty­rel­sen som dock gjor­de be­döm­ning­en att bygg­lo­vet var kor­rekt. Ef­ter fle­ra tu­rer ham­na­de ären­det hos Markoch mil­jö över­dom­sto­len, som är högs­ta in­stans. Men då ha­de hu­sen re­dan satts på plats.

Ny­li­gen be­slu­ta­de dom­sto­len att gå på gran­nar­nas lin­je och av­slå stif­tel­sens över­kla­gan om det upp­riv­na bygg­lo­vet, skri­ver tid­ning­en Da­gens Ju­ri­dik.

En­ligt tid­ning­en var gran- nar­na bland an­nat kri­tis­ka till att de pre­fab­ri­ce­ra­de mo­dul­hu­sen in­te passar in i den hi­sto­ris­ka mil­jön vid Drott­ning­holms mal­men.

Dom­sto­len skri­ver dock att det är upp till kom­mu­nens bygg­nads­nämnd att av­gö­ra vad som nu ska ske med fas­tig­he­ter­na. Gran­nar­na har yr­kat på att tom­ten där hu­sen står ska åter­stäl­las, men dom­sto­len har av­sla­git de­ras be­gä­ran.

FOTO: DA­NI­EL CAN­NER­VIK

FÄRDIGBYGGT. Bygg­lo­vet för Sil­vi­a­hem­mets fas­tig­he­ter har ri­vits upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.