Fä­ringsö­bo döms ef­ter trans­ak­tio­ner

Mälarö Tidning - - Hej Mälaröarna -

Med hjälp av sin pap­pas bank­do­sa kun­de en man bo­satt på Fä­ringsö kom­ma åt sin pap­pas och si­na brö­ders bank­kon­ton. Vid fy­ra till­fäl­len un­der som­ma­ren 2017 ska Fä­ringsö­bon ha an­vänt do­san och fört över peng­ar från fa­mil­je­med­lem­mar­nas kon­ton till sitt eget. Sam­man­lagt rör det sig om 42 500 kro­nor som man­nen för­de över ut­an att ha rätt till det.

Nu har man­nen dömts för fy­ra fall av be­drä­ge­ri. En­ligt do­men från At­tun­da tings­rätt ska Fä­ringsö­bon be­ta­la dags­bö­ter på sam­man­lagt 7 500 kro­nor. Han döms till vill­kor­lig dom och ska även be­ta­la ska­de­stånd på 25 000 kro­nor till pap­pan och 15 000 re­spek­ti­ve 2 500 kro­nor till var­de­ra bror.

Stock­holms öv­re me­del­klass bru­kar kom­ma med si­na Brom­maäpp­len till hip­pie­land i su­var och Mar­motjac­kor.

Erik Hel­mer­son, le­dar­skri­bent på Da­gens Ny­he­ter, om den år­li­ga fa­mil­jetra­di­tio­nen att åka till Ro­sen­hill och mus­ta äpplen.

FOTO: MOSTPHOTOS

DOM. En man från Fä­ringsö döm­des ny­li­gen i At­tun­da tings­rätt ef­ter att ha fört över peng­ar från fa­mil­je­med­lem­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.