Lä­ka­re kri­ti­se­ras för då­lig journalfö­ring

Mälarö Tidning - - Hej Mälaröarna -

När en pa­ti­ent sök­te vård un­der vå­ren skrevs lä­ke­me­del ut av lä­ka­re. Den ak­tu­el­la lä­ka­ren som un­der en läng­re tid har va­rit verk­sam vid Ekerö vård­cen­tral ska dock in­te ha gjort en kor­rekt jour­naldo­ku­men­ta­tion, nå­got som krävs en­ligt pa­ti­ent­da­ta­la­gen.

Den man­li­ge lä­ka­ren an­mäl­des där­för se­na­re av vård­cen­tra­lens led­ning. En­ligt an­mä­lan ska lik­nan­de hän­del­ser ha in­träf­fat ti­di­ga­re med sam­ma lä­ka­re, bland an­nat då ett barn fick lä­ke­me­del för­skri­vet.

Nu har ett be­slut i frå­gan kom­mit från In­spek­tio­nen för vård och om­sorg, IVO.

Myn­dig­he­ten kri­ti­se­rar i sitt be­slut lä­ka­ren för hans yr­kes­ut­öv­ning och bris­tan­de jour­nal. IVO skri­ver även att de in­te kom­mer ut­re­da lä­ka­ren vi­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.