En­vars­gri­pan­de

Mälarö Tidning - - Hej Mälaröarna -

Om nå­gon be­går ett brott där fäng­el­se in­går i straff­ska­lan kan var och en (en­var) gri­pa personen i frå­ga. Men det för­ut­sät­ter att personen är på fly­en­de fot el­ler tas på bar gär­ning. Ex­em­pel på van­li­ga brott där en­vars­gri­pan­de är tillå­tet är stöld, snat­te­ri och miss­han­del. En­vars­gri­pan­de får även gö­ras om nå­gon är ef­ter­lyst för brott.

I sam­band med ett en­vars­gri­pan­de ska den grip­ne så snart som möj­ligt över­läm­nas till när­mas­te po­lis. KÄL­LA: Po­li­sen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.