Pjäs ska upp­munt­ra till mer prat

Mälarö Tidning - - Mälaröarna - Da­ni­el Can­ner­vik 08-560 314 11 da­ni­el@malarotidning.se

Sextra­kas­se­ri­er, kär­leksläng­tan och ut­an­för­skap. I vec­kan fick al­la mel­lan­sta­di­e­e­le­ver i Fä­ren­tu­na se en pjäs som lyf­ter all­var­li­ga äm­nen.

Eva vill bli älskad, men ing­en vill va­ra med Eva. Hon har där­för ska­pat sig en egen flykt­väg in i en di­gi­tal Mi­necraft-verk­lig­het där hon he­ter Avi­o­la. I det verk­li­ga li­vet kän­ner Eva mest att hon in­te rik­tigt finns, ba­ra när kil­lar­na kör upp ban­dy­klub­bor mel­lan be­nen på hen­ne.

– Tänk om nån kör­de upp en ban­dy­klub­ba mel­lan typ eran pap­pas ben på hans jobb. Hur sjukt skul­le in­te det va? sä­ger hon.

Pjä­sen ”Jag är Avi­o­la” be­rör äm­nen som sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er, kär­leksläng­tan och ut­an­för­skap. Se­dan i vå­ras åker den av­ska­la­de mo­no­log­fö­re­ställ­ning­en runt på sko­lor och ti­di­ga­re i vec­kan vi­sa­des den för Fä­ren­tu­na sko­las al­la mel­lan­sta­di­e­e­le­ver.

Me­ning­en är att vis­ning­en av pjä­sen ska le­da till vi­da­re ar­be­te med frå­gor­na ge­nom lä­rar­hand­led­ning i klass­rum­men.

– Det här är stän­digt ak­tu­el­la äm­nen och vi har så­da­na här dis­kus­sio­ner he­la ti­den. Men vi har lyft det li­te ex­tra in­för pjä­sen och kom­mer även att ef­ter­ar­be­ta det med ele­ver­na, så får vi se vad som dy­ker upp hos dem, sä­ger Fä­ren­tu­na sko­las rek­tor Jo­han­na Frisk.

”Jag är Avi­o­la” är ett sam­ar­be­te mel­lan an­ti­mobb­nings­or­ga­ni­sa­tio­nen Fri­ends och Henrik Ståhl, känd från SVT:s Barn­ka­na­len, som skri­vit och re­gis­se­rat. Henrik Ståhl var själv mob­bad un­der skol­ti­den och pjä­sen byg­ger del­vis på hans eg­na upp­le­vel­ser.

Skå­de­spe­lers­kan Ul­ri­ka Nils­son, från bland an­nat Unga Kla­ra, spe­lar rol­len som Eva.

– Jag hop­pas att de kom­mer att pra­ta mer om pro­ble­men de upp­le­ver i sko­lan och att de kän­ner att de har makt. Det är lätt att ham­na i tan­kar om att det var ens eget fel el­ler att nå­gon för­mins­kar upp­le­vel­sen. Sam­ta­len är det jag verk­li­gen hop­pas mest på, sä­ger Ul­ri­ka Nils­son som snart spe­lat pjä­sen vid 80 till­fäl­len hittills i år.

Hur gör du för att det all­var­li­ga bud­ska­pet ska nå än­da fram till bar­nen?

– Hu­mor är jät­te­vik­tigt. Se­dan mås­te det fin­nas en är­lig­het i det man gör, sä­ger hon.

Sjät­teklas­sar­na Ni­co­las Lang­mann och Ida Frisk var två av Fä­ren­tu­nas mel­lan­sta­di­e­e­le­ver som fick se pjä­sen ”Jag är Avi­o­la” i vec­kan. De blev tag­na av upp­le­vel­sen.

– Jag tyck­te den var väl­digt bra. Den visar verk­li­gen hur det kan va­ra, sä­ger Ni­co­las. Ida hål­ler med. – Man fick för­stå­el­se för hur den här personen kän­de och den visar hur job­bigt det kan va­ra för vis­sa barn som blir ut­stöt­ta och mob­ba­de och in­te blir för­ståd­da av vux­na, sä­ger hon.

So­ci­a­la me­di­er har en vik­tig roll i pjä­sen och många på sko­lan är fli­ti­ga an­vän­da­re av Snapchat och Instagram, be­rät­tar de.

– Det är myc­ket som hän­der där, sä­ger Ni­co­las som be­rät­tar att han själv mest an­vän­der dem för att kol­la på bil­der.

FOTO: DA­NI­EL CAN­NER­VIK

SKÅ­DE­SPE­LERS­KAN. Ul­ri­ka Nils­son har snart gjort mo­no­log­fö­re­ställ­ning­en ”Jag är Avi­o­la” 80 gång­er.

FOTO: DA­NI­EL CAN­NER­VIK

”VÄL­DIGT BRA”. Sex­or­na Ida Frisk och Ni­co­las Lang­mann tyck­te att pjä­sen visar hur det kan va­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.