Hanna får ny roll in­om po­li­ti­ken

Mälarö Tidning - - Mälaröarna - Jonas Måns­son 08-560 314 27 jonas@malarotidning.se

Hon byt­te Ekerös kom­mun­hus mot ut­bild­nings­de­par­te­men­tet.

Nu har Ekerötje­jen Hanna Hess­ling ett nytt upp­drag in­om po­li­ti­ken – som Mil­jö­par­ti­ets grupple­da­re i Eskilstu­na.

Se­dan tre år är Hanna Hess­ling pressek­re­te­ra­re till ut­bild­nings­mi­nis­ter Gustav Fridolin (MP). Hon har även va­rit po­li­tisk sak­kun­nig in­om par­ti­et och var in­nan dess in­for­ma­tör här i Ekerö kom­mun, där hon är upp­vux­en.

Tjäns­ten på ut­bild­nings­de­par­te­men­ten har hon kvar tills dess att en ny re­ge­ring till­trä­der. Privat har hon dock läm­nat Stockholm för Eskilstu­na.

– Jag flyt­ta­de ihop med min fäst­man vid års­skif­tet, sä­ger Hanna Hess­ling.

Fint att käm­pa till­sam­mans Men i sin nya hemstad öpp­na­des möj­lig­he­ten att själv bli po­li­ti­ker i Mil­jö­par­ti­et.

– Det är ett spän­nan­de sätt att till­bringa sin fri­tid på. Att sät­ta sig in i lo­ka­la frå­gor, mö­ta män­ni­skor som brin­ner för oli­ka frå­gor ger chan­ser till bå­de bra sam­tal och si­tu­a­tio­ner man in­te trod­de att man skul­le ham­na i. Så jag vill verk­li­gen slå ett ex­tra slag för par­ti­en­ga­ge­mang, det är en fin lag­käns­la att käm­pa för nå­got till­sam­mans, sä­ger hon.

När rol­len som MP: s grupple­da­re i full­mäk­ti­ge blev le­dig till­frå­ga­des Hanna Hess­ling.

– Det känns ro­ligt. Det blev ett fyll­nads­val i Eskilstu­na då en av grupple­dar­na fick ett nytt jobb och flyt­ta­de till en an­nan stad. Då blev jag till­frå­gad av val­be­red­ning­en och se­dan fram­rös­tad på ett med­lemsmö­te om att ta över den rol­len. Jag de­lar le­dar­ska­pet med Ma­ri­el­le Lah­ti som har va­rit grupple­da­re i någ­ra år. Det känns tryggt, hon är väl för­ank­rad i Eskilstu­na­po­li­ti­ken och dess­utom oer­hört kun­nig in­om ener­gi­frå­gor, vil­ket är hen­nes ar­be­te till var­dags.

Själv brin­ner Hanna för kli­mat- och mil­jöfrå­gor­na, sko­la, trygg­hets­frå­gor och lands­bygds­frå­gor.

Och hon föl­jer gi­vet­vis tu­rer­na i Ekerö­po­li­ti­ken.

– Jag för­sö­ker hänga med. Ul­ri­ka San­din är en skick­lig grön po­li­ti­ker. Det blir spän­nan­de att se hur för­hand­ling­ar­na på Ekerö lan­dar.

FOTO: JONAS MÅNS­SON

PÅPASSAD. Det har va­rit in­ten­si­va da­gar på job­bet för Hanna Hess­ling i sam­band med va­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.