Kräv ett rök­fritt Sve­ri­ge av al­la vå­ra 349 po­li­ti­ker

Mälarö Tidning - - Tyck Om! - Ro­ka­re­mot­to­bak

Svar till Eg­li, års­kurs 4 (Slu­ta säl­ja ci­ga­ret­ter i bu­tik, tid­ning­en den 29 sep­tem­ber).

Re­dan på 1970-ta­let, långt in­nan du Eg­li var född, fanns en hand­lings­plan för att av­veck­la to­baks­bru­ket. Det 25-åri­ga åt­gärds­pro­gram­met syf­ta­de till att al­la barn föd­da 1975 och se­na­re skul­le till­för­säk­ras en to­baks­fri upp­växt­mil­jö.

Det var på grund­val av det­ta som för­e­ning­en Vi­sir – ”Vi Som In­te Rö­ker” bil­da­des 1973. Men den ti­dens po­li­ti­ker ha­de in­te mo­det att ge­nom­fö­ra åt­gärds­pro­gram­met. Vår tids mot­sva­rig­het är To­bac­co End­ga­me, Rök­fritt Sve­ri­ge 2025 – to­baks­fritt2025.se vil­ket syf­tar till att sät­ta stopp för to­baks­bru­ket se­nast år 2025.

Det är nu du Eg­li och al­la di­na klass­kam­ra­ter runt om i he­la Sve­ri­ge kan för­verk­li­ga det­ta. Pre­cis som du i din in­sän­da­re vill stop­pa för­sälj­ning av to­bak, kan du och di­na klass­kam­ra­ter krä­va det­sam­ma av vå­ra 349 riks­dags­le­da­mö­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.