ÅT­GÄR­DER ÖNS­KAS VID RISKFYLLD KURVA

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Li­sa Halldén

Ekerö­bon Mat­ti­as Lind­mark ha­de ängla­vakt när han var med om en cy­ke­lo­lyc­ka i som­ras. Han tyc­ker att kur­van vid må­le­ri­bu­ti­ken i Al­vik mås­te åt­gär­das och får stöd av Cy­kel­främ­jan­det och Stock­holms tra­fik­kon­tor.

Höga has­tig­he­ter, skar­pa kur­vor och smal cy­kel­ba­na.

Många cy­kel­pend­lan­de Mä­larö­bor tar sig ige­nom den risk­fyll­da tra­fik­plat­sen i Al­vik. Men när den ska för­bätt­ras är oklart.

Kur­van vid må­le­ri­bu­ti­ken i Al­vik är ökänd bland cy­klis­ter. Där smal­nar ba­nan av, så folk som kom­mer su­san­de i far­ten de fått i ned­förs­bac­ken från Tra­ne­bergs­bron får sam­sas på trång yta med mö­tan­de tra­fik.

På Drott­ning­holms­vä­gen har väg­ar­be­ten på­gått och ett gal­ler­stäng­sel har va­rit upp­ställt mel­lan cy­kel­ba­nan och bil­vä­gen. Just det stängs­let blev rädd­ning­en för Ekerö­bon Mat­ti­as Lind­mark när han i som­ras kom cyk­lan­de från stan in i kur­van.

– Al­la cyklar fort där så det gäl­ler att hänga med. Jag var up­pe i 35 kilo­me­ter i tim­men när en mö­tan­de cy­klist kom in i vårt fält. Han skul­le cyk­la om men hann in­te och jag fron­talkroc­ka­de med ho­nom, be­rät­tar han.

Blev över­körd Den mö­tan­de cy­klis­ten fick upp sin fot mot Mat­ti­as cy- kel, var­på cy­keln stan­na­de och Mat­ti­as flög av.

– Jag flög in i stängs­let. Ha­de det in­te va­rit där ha­de jag flu­git ut i bil­vä­gen.

I stäl­let för att ham­na på Drott­ning­holms­vä­gen i rus­nings­tra­fik föll han ner i cy­kel­ba­nan. Där blev han över­körd av fle­ra cy­klis­ter som in­te hann stan­na.

– Hjäl­men sprack och jag slog i he­la hö­ger­si­dan. Arm­bå­gen är in­te rik­tigt hel än­nu.

Se­dan olyc­kan har han tänkt myc­ket på hur far­ligt det är för pend­lingscy­klis­ter på många stäl­len. I kur­van i Al­vik be­hö­ver nå­got gö­ras för att för­hind­ra fler olyc­kor, tyc­ker han.

– Det hålls för hög has­tig­het och det är för trångt. An­ting­en be­hövs det nå­gon form av fart­hin­der, el­ler så mås­te man bred­da cy­kel­vä­gen.

Ba­nan mås­te bred­das Lars Ström­gren, ord­fö­ran­de för Cy­kel­främ­jan­det, hål­ler med om att det kan gå väl­digt fort för cy­klis­ter där ibland. Men han tyc­ker att fart­hin­der är fel väg att gå.

– Ska vi få fler att cy­kel­pend­la så mås­te det gå att hål­la en me­del­has­tig­het som är gans­ka hög, sä­ger han.

Vad som be­hövs är bätt­re in­fra­struk­tur och i kur­van be­hö­ver cy­kel­ba­nan bli bre­da­re, en­kel­rik­tad och med en läg­re kurvra­die, me­nar han.

”Pas­sa­gen är för smal” Att cy­kel­pas­sa­gen för­bi Al­vik är pro­ble­ma­tisk tyc­ker även Jo­a­kim Bo­berg, sam­ord­na­re av cy­kel­pla­ne­ring på Stock­holms tra­fik­kon­tor.

– Det är en del av det pend­lings­stråk som vi pe­kat ut som an­ge­lä­gen att åt­gär­da. Vi be­hö­ver för­bätt­ra fram­kom­lig­het och tra­fik­sä­ker­he­ten, sä­ger han.

Hur en så­dan för­bätt­ring skul­le se ut, el­ler när den kan ske är in­te klart. Det be­hö­ver näm­li­gen sam­ord­nas bå­de ut­i­från de pro­gram­pla­ner som finns för fram­ti­dens Al­vik och Tra­fik­ver­ket, som an­sva­rar för Drott­ning­holms­vä­gen. Klart är i al­la fall att am­bi­tio­nen skul­le va­ra en bredd­ning av cy­kel­ba­nan.

– Pas­sa­gen är för smal för de cy­kel­flö­den som finns i dag. Den de­len är be­tyd­ligt sma­la­re än de re­kom­men­da­tio­ner som vi har när vi pla­ne­rar nya ba­nor, sä­ger Jo­a­kim Bo­berg.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

SMALT. På cy­kel­ba­nan upp mot Tra­ne­bergs­bron från Al­vik är cy­kel­ba­nan trång. Mat­ti­as Lind­mark från Ekerö var i som­ras med om en olyc­ka i kur­van som kun­de slu­tat il­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.