Ef­ter ho­ten: Bo­en­de kan tving­as stänga

LUG­NET. 78-åring dömd till fäng­el­se för för­sök till mord­brand – nu kanske LSS-bo­en­det mås­te stänga

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Da­ni­el Can­ner­vik 08-560 314 11 da­ni­el@ma­la­ro­tid­ning.se

LSS-bo­en­det Lug­net på Mun­sö kanske mås­te stänga sin verk­sam­het in­om en snar fram­tid – ef­ter en tur­bu­lent tid med hot, tra­kas­se­ri­er, in­ter­na stri­dig­he­ter och aku­ta ar­bets­mil­jö­bris­ter.

Den 78-åri­ge sty­rel­se­le­da­mo­ten för­sök­te star­ta en brand vid LSS-bo­en­det på Mun­sö – och skic­ka­de ett hot­brev till che­fen. Nu döms han till tio må­na­ders fäng­el­se. Sam­ti­digt ris­ke­rar bo­en­det att läg­gas ner ef­ter en tur­bu­lent tid.

En kväll i sep­tem­ber 2016 fick ett sty­rel­se­mö­te på för­e­ning­en Lug­net på Mun­sö plöts­ligt av­bry­tas ef­ter att en må­la­re hit­tat ett brin­nan­de ste­a­rin­ljus på gol­vet i en av verk­sam­he­tens bygg­na­der. Runt lju­set fanns tid­nings­pap­per och ol­je­in­dränkt tras­sel.

Lju­set blås­tes ut, men en­ligt ett se­na­re ut­lå­tan­de från rädd­nings­tjäns­ten fanns en stor risk att bran­den kun­de ha ta­git sig och spri­dit sig i he­la trä­bygg­na­den där bo­en­det har sin sam­lings­sal.

Den ide­el­la för­e­ning­en, som dri­ver ett LSS-bo­en­de för ett ti­o­tal per­so­ner med bland an­nat grav au­tism, po­li­san­mäl­de hän­del­sen ome­del­bart.

Strax där­ef­ter fick verk­sam­hets­che­fen även ett brev med en oan­vänd tänd­stic­ka. På ku­ver­tet stod ”var­ning” skri­vet på fins­ka.

En 78-årig man, som är hem­ma­hö­ran­de sö­der om Stock­holm, blev snabbt miss­tänkt för att lig­ga bakom hän­del­ser­na. Han var vid till­fäl­let sty­rel­se­le­da­mot i för­e­ning­en och del­tog själv på det av­brut­na sty­rel­se­mö­tet. Han ska ti­di­ga­re ha bli­vit arg när verk­sam­hets­che­fen lagt sig i hur han sköt­te verk­sam­he­tens eko­no­mi.

Fö­re det­ta po­lis

Vid en hus­rann­sa­kan hem­ma hos man­nen hit­ta­de po­li­sen fle­ra fö­re­mål som kun­de sät­tas i sam­band med hän­del­ser­na. Hans DNA har även hit­tats bå­de på tänd­stic­kan och ste­a­rin­lju­set.

Man­nen, som själv ti­di- ga­re va­rit po­lis­mäs­ta­re, har för­ne­kat att han skul­le ha nå­got med det tän­da lju­set att gö­ra. Bre­vet har han dä­re­mot med­gett att han skic­ka­de, men häv­dat att det var me­nat som ett skämt.

Verk­sam­hets­che­fen tol­ka­de det dock som ett hot om att nå­gon vil­le brän­na ner verk­sam­he­ten. Hon har be­rät­tat att det gjor­de hen­ne väl­digt rädd och oro­lig för sin sä­ker­het.

Sol­na tings­rätt me­nar ock­så att med bak­grund av hän­del­sen med lju­set går det knap­past att tol­ka bre­vet som nå­got an­nat än ett hot.

In­tern maktstrid

Vad det gäl­ler ste­a­rin­lju­set skri­ver tings­rät­ten att en brand skul­le ha in­ne­bu­rit fa­ra för liv och häl­sa. Fa­ran

Det har bli­vit en myc­ket tur­bu­lent si­tu­a­tion som jag tror kom­mer att slu­ta med att Lug­net läggs ner in­om en myc­ket snar fram­tid.

stop­pa­des ock­så en­bart ge­nom att må­la­ren rå­ka­de upp­täc­ka lju­set och kun­de blå­sa ut det.

Verk­sam­hets­che­fen har nu sagt upp sig och vill helst in­te kom­men­te­ra ho­ten för Mä­larö Tid­ning.

H ä n d e l s e r na med 78-åring­en upp­ges va­ra en del i nå­got som be­skri­vits som en in­tern maktstrid i för­e­ning­en, nå­got som ska ha på­gått i fle­ra års tid.

– Många mår väl­digt då­ligt av allt det här, sä­ger Cor­ne­lis Saers, sty­rel­se­ord­fö­ran­de i Lug­net.

All­var­lig ar­bets­si­tu­a­tion

Ar­bets­mil­jön på Lug­net har nu bli­vit så pass då­lig att Ar­bets­mil­jö­ver­ket har ställt krav på åt­gär­der ge­nom ett vi­tes­före­läg­gan­de. Ver­ket kal­la­des till in­spek­tion i vå­ras och fann då all­var­li­ga bris­ter i verk­sam­he­tens ar­bets­mil­jö och krä­ver bland an­nat att det sys­te­ma­tis­ka ar­bets­mil­jö­ar­be­tet styrs upp or­dent­ligt med hjälp av en ex­tern re­surs.

Ar­bets­si­tu­a­tio­nen be­döms som all­var­lig och in­ne­bär risk för bå­de ohäl­sa och olycks­fall, skri­ver Ar­bets­mil­jö­ver­ket.

Om kra­ven in­te har upp­fyllts vid års­skif­tet kom­mer verk­sam­he­ten att stop­pas.

Cor­ne­lis Saers tviv­lar dock på att för­e­ning­en kom­mer hin­na upp­fyl­la kra­ven i tid. Ar­bets­mil­jön är för in­fek­te­rad, me­nar han. Och verk­sam­he­ten är där­med ho­tad.

– Det har bli­vit en myc­ket tur­bu­lent si­tu­a­tion som jag tror kom­mer att slu­ta med att Lug­net läggs ner in­om en myc­ket snar fram­tid.

– Då blir de bo­en­de hem­lö­sa, sä­ger Cor­ne­lis Saers.

En­ligt Sol­na tings­rätt rå­der det inga tvi­vel om att det var 78-åring­en som låg bakom hän­del­ser­na med lju­set och bre­vet. Han döms nu till tio må­na­ders fäng­el­se för ola­ga hot och för­sök till mord­brand.

I do­men tar tings­rät­ten hän­syn till man­nens höga ål­der. Straff­vär­det be­döms egent­li­gen till 14 må­na­ders fäng­el­se, men då man­nen är av en hög ål­der ger rät­ten en straff­ra­batt. Man­nen ska även be­ta­la 5 000 kro­nor i ska­de­stånd till den hotade verk­sam­hets­che­fen.

GRUPPBOENDE. In­ter­na stri­dig­he­ter med hot och rätts­li­ga ef­ter­spel har lett till en all­var­lig ar­bets­mil­jö på Lug­nets LSS-bo­en­de.

FO­TO: DA­NI­EL CAN­NER­VIK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.