Bäv­rar ka­pa­de elen för tu­sen­tals

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - 08-560 314 27 jo­nas@ma­la­ro­tid­ning.se

Trox­ham­mars golf­klubb har på sisto­ne haft pro­blem med obe­hö­ri­ga be­sö­ka­re, med stöl­der och ska­de­gö­rel­se som följd.

– Det är ir­ri­te­ran­de det som hän­der, sä­ger vd:n Bengt Erk­ki.

Un­der slu­tet av som­ma­ren och in­led­ning­en av hös­ten har det vid upp­re­pa­de till­fäl­len fö­re­kom­mit ska­de­gö­rel­se vid golf­klub­ben.

– Nå­gon har stu­lit en golf­bil och lad­da­re till en golf­bil som in­te har sut­tit fast­mon­te­ra­de, sä­ger Bengt Erk­ki.

Klub­ben har po­li­san­mält de in­träf­fa­de hän­del­ser­na, men Bengt Erk­ki har in­te fått nå­gon in­for­ma­tion från po­li­sen om hur det går med ut­red­ning­en.

In­brott i ki­os­ken

Även an­nan brotts­lig­het har drab­bat klub­ben.

– De har va­rit här och gjort in­brott i ki­os­ken. Inga sto­ra stöl­der, sna­ra­re ska­de­gö­rel­se. Det är ett ir­ri­ta­tions­mo­ment, sä­ger han.

An­nars är de re­la­tivt för­sko­na­de från lik­nan­de hän­del­ser.

– Det bru­kar in­te hän­da i Ekerö, men har va­rit li­te här och där nu, sä­ger Bengt Erk­ki.

Nu job­bar golf­klub­ben för ökad sä­ker­het vid ex­em­pel­vis par­ke­ring av golf­bi­lar­na.

– Vi ska tit­ta på det och vi ska byg­ga ut vår ma­skin­hall. Det in­ne­bär att vi kan stäl­la in li­te mer sa­ker in­om­hus, sä­ger han.

För­hopp­ning­en är att den ska stå klar un­der näs­ta år. Jo­nas Måns­son

FO­TO: DA­NI­EL CAN­NER­VIK

Bengt Erk­ki.STÖLD. Fle­ra gång­er har det stu­lits från Trox­ham­mar golf.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.