GW: Jag kan be­ta­la de­ras bö­ter

Mälarö Tidning - - Lugnet. -

Gräv­ma­ski­nis­ten Niklas Krä­mer och kol­le­gan lyc­ka­des fånga en die­sel­tjuv, men blev ny­li­gen själ­va åta­la­de och ris­ke­rar att dö­mas för ola­ga fri­hets­be­rö­van­de.

Men nu får de stöd av kri­mi­no­lo­gen Leif GW Persson. I vec­kans av­snitt av nya tv-pro­gram­met Brotts­jour­na­len på TV4 be­rät­ta­de han att han mer än gär­na stäl­ler upp eko­no­miskt.

– Ef­tersom jag har mer peng­ar så be­ta­lar jag gär­na ad­vo­kat och even­tu­el­la bö­ter, sä­ger han.

Till Af­ton­bla­det be­rät­tar pro­fes­sorn att åta­let gjor­de ho­nom upp­rörd.

– De gjor­de ett bra in­gri­pan­de. All he­der åt dem. Jag ha­de gjort li­ka­dant, sä­ger han till tid­ning­en.

Po­li­tiskt har vi fort­fa­ran­de en för­hand­ling för att se vil­ket sty­re som är möj­ligt.

Adam Reu­ter­ski­öld (M), Ekerös kom­mu­nal­råd, till Mä­larö Tid­ning om hur det går med att re­da ut vem som ska sty­ra kom­mu­nen.

FO­TO: TV4

STÄL­LER UPP. Leif GW Persson har peng­ar att av­va­ra, me­nar han själv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.