Där­för le­der hår­da­re straff in­te till fär­re an­tal tra­fik­brott FORSK­NING.

Kri­mi­no­lo­ger­na om syn­dar­na på vägar­na: ”Hög­re upp­täckts­risk skul­le lö­sa det”

Mälarö Tidning - - Motor -

Le­der hår­da­re straff till fär­re tra­fik­brott? Ma­jo­ri­te­ten av kri­mi­no­lo­ger­na är eni­ga om att hår­da straff in­te le­der till mins­kad tra­fik­brotts­lig­het. Det vi­sar en un­der­sök­ning från ABS Whe­els.

ABS Whe­els se­nas­te un­der­sök­ning vi­sar att he­la 48 av 50 till­frå­ga­de kri­mi­no­lo­ger an­ser att tra­fik­brott in­te mins­kar med hår­da­re straff.

När fälg­till­ver­ka­ren stäl­ler sam­ma frå­ga till si­na pri­vat­kun­der sva­rar 64 pro­cent att hår­da­re straff mins­kar tra­fik­brott. Allt­så helt tvärte­mot vad de yr­kes­verk­sam­ma sva­rat.

– In­tres­sant och spän­nan­de att se da­tan på hur ex­per­ter sva­rar kont­ra vanliga bi­lis­ter som mig själv. Det­ta vi­sar egent­li­gen att det rå­der nå­gon form av okun­skap där­u­te nå­gon­stans, sä­ger An­die Lah­do, ABS Whe­els vd i ett press­med­de­lan­de.

Syf­tet med un­der­sök­ning­en är att upp­ly­sa po­li­ti­ker och frå­gan som ställ­des var: ”An­ser du att hår­da­re straff le­der till mind­re tra­fik­brott?”

Det pra­tas of­ta om hår­da­re straff men le­der det verk­li­gen till mind­re tra­fik­brotts­lig­het?

– Osä­kert. Möj­li­gen, men in­te sä­kert. Tro­li­gen mar­gi­nellt. Där­e­mot skul­le fle­ra po­li­ser på vägar­na, det vill sä­ga hög­re upp­täckts­risk, ga­ran­te­rat gö­ra det, sä­ger Jerzy Sar­nec­ki, fors­ka­re och pro­fes­sor i kri­mi­no­lo­gi.

Ökad po­li­siär när­va­ro – Forsk­ning­en är rätt en­ty­dig där. Finns ing­et kau­salt sam­band mel­lan hår­da straff och mins­kad brotts­lig­het. Man har dock kun­nat se att en hög­re risk att åka fast har en av­skräc­kan­de effekt, där­för att män­ni­skor säl­lan be­går brott di­rekt in­för po­lis till ex­em­pel. Så fler po­li­ser i tra­fi­ken mins­kar brot­ten, sä­ger Au­rora Pirra­ku Eriks­son, kri­mi­no­log och be­te­en­de­ve­ta­re

En­ligt un­der­sök­ning­en är det allt­så fler po­li­ser och po­li­siär när- va­ro som be­hövs för att minska tra­fik­brot­ten.

– Av­skräc­kan­de-syf­tet skul­le ha bätt­re effekt med fler, syn­li­ga po­li­ser i tra­fi­ken, sä­ger The­re­se Oh­lén, Mas­ter i kri­mi­no­lo­gi, Stock­holms uni­ver­si­tet.

– Ge­ne­rellt och li­te för­enk­lat skul­le jag sä­ga att hår­da­re straff i sig in­te le­der till mer än en kort­sik­tig minsk­ning av tra­fik­brot­ten, sä­ger Ma­ri­ka Jo­hans­son, kri­mi­no­log på Stif­tel­sen tryg­ga­re Sve­ri­ge.

ABS Whe­els till­frå­ga­de 50 kri­mi­no­lo­ger, bland de till­frå­ga­de fanns bland an­nat Pan­tea Ta­va­lo­ki, Linda Bo­st­röm, Oli­via Lin­dqvist med fle­ra.

Un­der­sök­ning­en gjor­des via te­le­fon­sam­tal, sms och mejl.

FO­TO: MOSTPHOTOS

TRAFIKPOLIS. kör­ning. Kon­troll på vå­ra vägar. En­ligt en stor un­der­sök­ning har 8 av 10 bi­lä­ga­re bru­tit mot en el­ler fle­ra tra­fik­reg­ler. Van­li­gas­te brot­tet i Sve­ri­ge är fort-har bru­tit mot en el­ler fle­ra tra­fik­reg­ler. Det vi­sar en un­der­sök­ning från ABS Whe­els däck­pa­nel med 25 000 bi­lä­ga­re. Till de van­li­gas­te tra­fik­brot­ten hör fort­kör­ning, ratt­fyl­le­ri, brott mot bil­bäl­te­sla­gen, olov­lig kör­ning, med me­ra.vi­sar att 65 pro­cent som bry­ter mot tra­fik­reg­ler­na är män.tra­fik­brot­tet i Sve­ri­ge är fort­kör­ning där 80 pro­cent er­kän­ner att de kört för fort. Tra­fik­ver­kets stu­die vi­sar ock­så att varan­nan bil­list in­te hål­ler has­tig­he­ten. Med syn­li­ga­re kon­trol­ler mins­kar fort­kör­ning en­ligt Motor­män­nens un­der­sök­ning.att de nå­gon gång har ratt­sur­fat. er­kän­ner att det of­ta strun­tar i tra­fik­reg­ler­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.