Tax­i­bi­lar bi­drar till säk­ra­re vägar i vin­ter

Mälarö Tidning - - Motor -

För tred­je året i rad ska tax­i­bi­lar, till­sam­mans med Ni­ra Dy­na­mics, sam­la in da­ta om vä­gy­tan i Gö­te­borg. Da­tan an­vänds ini­ti­alt av Tra­fik­ver­ket för att ut­vär­de­ra hur vin­ter­väg­håll­ning­en sköts. Dess­utom fun­ge­rar det som in­put till mjuk­va­ra som ent­re­pre­nö­rer an­vän­der för att för­bätt­ra sin pla­ne­ring kring vin­ter­väg­håll­ning och salt­ning.

– Det­ta är en möj­lig­het för oss att va­ra en del av en tryg­ga­re stads­bild. Tack va­re att vå­ra fö­ra­re är ute och kör i ur och skur kan vi kon­ti­nu­er­ligt sam­la in väg­lags­in­for­ma­tion, sä­ger Pet­ra Kling, mark­nads- och för­sälj­nings­an­sva­rig på Taxi Gö­te­borg.

En mjuk­va­ra in­stal­le­ras som sam­lar in­for­ma­tion om väg­frik­tion, vindru­te­tor­ka­re samt om­giv­nings­tem­pe­ra­tur.

På sikt kom­mer in­for­ma­tio­nen att kun­na ma­tas till­ba­ka till na­vi­ga­tions­sy­stem som var­nar för ha­la vägar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.