Eme­lie Dahl på väg mot come­back ef­ter ska­dor

Mo­tocross­fö­ra­ren Eme­lie Dahl, 21, är på väg mot come­back ef­ter den se­nas­te knäo­pe­ra­tio­nen.

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Jo­han Äl­gekrans

För­ra sä­song­en hann knappt star­ta in­nan den tog slut för mo­tocrossta­lang­en Eme­lie Dahl. Först fick hon arm­bå­gen ur led ef­ter en vur­pa. En ska­da som gjor­de att hon skul­le mis­sa fle­ra vik­ti­ga täv­ling­ar och po­äng i SM och VM-se­ri­er­na.

Ef­tersom vik­ti­ga de­lar av sä­song­en var för­lo­rad pas­sa­de hon på att ope­re­ra ett sar­gat knä. Ett knä som skul­le ta hen­ne sex må­na­der att re­ha­bi­li­te­ra.

Men nu ser hon lju­set i tun­neln och come­bac­ken är nä­ra ef­ter en lyc­kad re­ha­bi­li­te­ring.

– Min re­hab har gått bra. Jag ha­de in­te alls li­ka ont som för­ra gång­en jag ope­re­ra­de mitt and­ra knä. En­da pro­ble­met jag haft ef­ter ope­ra­tio­nen är en brist­ning på bak­si­da lår, ef­tersom de har ta­git en se­na till det nya kors­ban­det där­i­från. Men det var i bör­jan av re­ha­bi­li­te­ring­en och jag har in­te haft nå­got pro­blem med det på se­na­re tid, sä­ger Dahl.

Det har nu gått fem må­na­der se­dan ope­ra­tio­nen och just nu fort­sät­ter hon att byg­ga upp krop­pen för att va­ra re­do när sä­song­en drar igång.

– Just nu trä­nar jag på an­nat än att kö­ra mo­tocross. Det blir myc­ket kon­di­tion men även styr­ka, sä­ger Eme­lie Dahl.

När förs­ta täv­ling­en blir vet hon in­te. Just nu hand­lar allt om att bli ska­de­fri för Eme­lie Dahl som tog SM- guld re­dan som 15-åring. I de­cem­ber hop­pas hon kun­na va­ra tillbaka på mo­tocros­sen och bör­ja kö­ra för fullt igen och ja­ga nya fram­gång­ar.

– Jag vet in­te rik­tigt när förs­ta täv­ling­en blir. Må­let just nu är ba­ra att bör­ja åka och att allt ska kän­nas bra. Jag hop­pas kun­na bör­ja kö­ra mo­tocross igen i de­cem­ber, sä­ger Eme­lie Dahl.

Må­let just nu är ba­ra att bör­ja åka och att allt ska kän­nas bra.

COME­BACK. Eme­lie Dahl lad­dar för en ny sä­song med sin nya mo­tocross.

FOTO: PRIVAT/MIKKEL WENDELBOE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.