Vå­ra bäs­ta vår-& buffé­tips: Ta in vå­ren

En egen ser­vi­tör Mi­ni­växt­hus Du­ka upp

Mat & Vin - - Välkommen -

Nu kom­mer snart al­la fi­na vår­blom­mor, ut och ploc­ka och ta in och sätt i vas!

En cen­ter­pie­ce att ha mitt på bor­det, här finns plats för ljus, blom­mor, nöt­ter, oli­ver, ja fyll den med vad som pas­sar just dig i dag. Ser­vi­tö­ren är de­sig­nad av Alex­an­der Ler­vik för Ting­est. Finns i svart och vitt, 1 990 kr på lan­na­mob­ler.se.

Grow, ett växt­hus för de mins­ta blom­mor­na, 269 kr, De­sign House Stock­holm. Den öv­re ku­pan har en pip så att den kan an­vän­das som vat­ten­kan­na. Pi­pen fun­ge­rar även som en ven­til som släp­per in luft samt re­gle­rar tem­pe­ra­tur och fukt­ni­vå. Grow är form­gi­ven av Ca­ro­li­ne Wet­ter­ling.

Ett tips om du in­te har en duk som är stor nog när du ska du­ka upp till buffé och lång­bord: ta ett la­kan el­ler köp nya bil­li­ga i nå­gon vå­rig färg. La­kan i oli­ka fär­ger, 99 kr/st, El­los.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.