Mixa egen müs­li online Kol­la in glass-sm!

Mat & Vin - - Smått & Gott -

%

av de svens­ka män­nen dric­ker läsk fle­ra gång­er per vec­ka. Bland kvin­nor är mot­sva

ran­de siff­ra 8 pro­cent. Källa: Si­fo HÅRD SNYGGING I KÖ­KET I VÅR Skär­brä­da i vac­kert ådrat man­go­trä, 23x38 cm, 449 kr,

Ed­blad. Det blev suc­cé i Tyskland och har nu spri­dit sig till fle­ra eu­ro­pe­is­ka län­der. Nu står fö­re­ta­get Mymues­li re­do att er­öv­ra de svens­ka fru­kost­bor­den. Idén byg­ger på 80 eko­lo­gis­ka müs­li­ingre­di­en­ser som var­je kund i nät­bu­ti­ken blan­dar ef­ter egen smak och får hemskic­ka­de. Det blir även en fy­sisk fling­bu­tik i Sve­ri­ge, i Stock­holm, där man kan mixa sin müs­li irl, www.mymues­li.se. Sve­ri­ges förs­ta mäs­ta­re i glass ko­ras i fy­ra klas­ser den 28 april på mat­mäs­san Gast­ronord på Stock­holmsmäs­san. Gre­nar­na är has­sel­nöts­glass, jord­gubbs­glass, ci­tron­sor­bet och glass­mäs­ta­rens fa­vo­rit. Ju­ryn leds av kon­di­tor To­ny Ols­son och ef­ter täv­ling­en bjuds publi­ken på glass.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.