Fest­knep

Bud­get­s­mar­ta Klart man vill bju­da på fest! Även om bud­ge­ten är li­ten. Den som ­sat­sar tid och kär­lek på sin mat kan bju­da bå­de gott och gans­ka flott än­då. Här är Mat & vin-re­dak­tio­nens ka­lastips för li­ten kas­sa.

Mat & Vin - - Pizzapiffigt -

1. Pla­ne­ra

Vill man ord­na fest med tajt bud­get är det A och O att va­ra ute i tid. Du hin­ner kol­la runt i bu­ti­ker­na ef­ter lägs­ta pris på det du är ute ef­ter och kanske till och med in­vän­ta ett er­bju­dan­de. Och även om det känns mo­tigt – gå ige­nom he­la pla­ne­ring­en or­dent­ligt ner på de­talj­ni­vå. Det är säk­ras­te sät­tet att und­vi­ka sista mi­nu­ten-rus­ning­ar­na ner till jour­bu­ti­ken ef­ter ser­vet­ter och plast­ske­dar.

2. Bäst just nu!

Tänk ef­ter: vil­ka rå­va­ror är i sä­song och där­med mest pris­vär­da? Nu när du ska kö­pa gans­ka sto­ra mäng­der är det dem du ska sat­sa på. Det är ju dess­utom de som sma­kar bäst. Allt­så, in­te spar­ris på vin­tern el­ler apel­si­ner på som­ma­ren. På saj­ten sa­songs­mat. se hit­tar du in­fo om vad som lig­ger i ti­den just nu.

3. In­ven­te­ra fry­sen

Är du en av al­la dem som har fyllt fry­sen med egen­ploc­ka­de de­li­ka­tes­ser som svamp, blå­bär och björn­bär – och glömt bort dem? Nu är till­fäl­let att an­vän­da dem. Tänk stu­va­de kan­ta­rel­ler på crosti­ni el­ler pan­nacot­ta med blå­bär­stop­ping, näs­tan gra­tis.

Bul­la upp

Ba­ka ditt eget bröd. Det

ger bå­de stil- och smak­poäng sam­ti­digt som det kos­tar en bråk­del av att kö­pa fär­digt. Frys in om du vill för­be­re­da och värm en stund i ugn när det är dags.

5. La­gom är gott nog

Ing­en blir glad av att du knäc­ker eko­no­min el­ler bry­ter ryg­gen av dig, så bras­sa på la­gom myc­ket. Är det en buffé du pla­ne­rar: håll ne­re an­ta­let in­slag. Var­je li­tet till­be­hör kos­tar och gäs­ter­na har än­då in­te för­må­ga att rik­tigt upp­skat­ta fler än fy­ra–fem rät­ter.

6. Ser­ve­ra snyggt

Vin i box är en själv­klar­het men häll upp i fi­na ka­raf­fer el­ler på flas­kor. Är det som­mar är is­te med ci­tron en bå­de fest­lig och bil­lig dryck.

7. Nob­ba läs­ken

Hop­pa över sö­ta­de dryc­ker som läsk även om det finns barn bland gäs­ter­na, de kos­tar myc­ket och pas­sar än­då in­te till ma­ten. Ser­ve­ra i stäl­let vat­ten med gurk­ski­vor – el­ler bär om du har till­gång till det – i glas­flas­kor el­ler ka­raf­fer.

8. Konst­när­lig duk­ning

An­vänd vi­ta la­kan om du in­te har du­kar, dra­pe­ra dem bo­he­miskt och de­ko­re­ra längs mit­ten av bor­det med det na­tu­ren er­bju­der. Vack­ra blad och blom­mor, små små tall­rus­kor,

kot­tar, ol­lon ser fint ut

9. Ud­da charm

Text: CHAR­LOT­TA DAHL­GREN

mot vit bot­ten och här har du al­la möj­lig­he­ter att hö­ja fest­käns­lan ut­an att det kos­tar en kro­na. Äger hus­hål­let var­ken en fin duk el­ler till­räck­ligt med pors­lin? Och ing­en i be­kant­skaps­kret­sen kan lå­na ut? Då är det lop­pis som gäl­ler. Välj helst en som in­te är så väl­be­sökt. Här fyn­dar du bå­de tex­tili­er och allt pors­lin. Tänk på att va­ri­a­tion be­ri­kar och att det blir en ro­lig duk­ning om glas och tall­ri­kar är oli­ka. Vill du än­då ha en lin­je kan du väl­ja en färg och till ex­em­pel ba­ra kö­pa blått och vitt pors­lin. Hit­tar du ing­en stor fin duk till vrak­pris kan du kö­pa ett gäng mindre som du näs­tar ihop själv. Små, run­da, vir­ka­de du­kar pas­sar bra till det­ta och de bru­kar va­ra lät­ta att hit­ta för någ­ra kro­nor.

10. Slö­sa med upp­märk­sam­het

Ing­et gör gäs­ter­na gla­da­re än att kän­na sig rik­tigt väl­kom­na och sed­da, så job­ba gär­na li­te ex­tra med de so­ci­a­la aspek­ter­na av fes­ten. Ord­na en ro­lig lä­ra-kän­na- varand­ra-lek i bör­jan. Tänk till kring even­tu­ell bords­pla­ce­ring så att al­la får så trev­ligt som möj­ligt. Att de­la ut en fusk­lapp där du skri­vit ett par fi­na ra­der om var och en av gäs­ter­na är all­tid ro­ligt. Även oli­ka for­mer av le­kar och lätt­sam­ma täv­ling­ar är rik­ti­ga stäm­nings­hö­ja­re och blir of­ta det som

12. Fixa pasta­fest

Pas­ta är en su­ve­rän bas. Mät­tan­de, lätt att va­ri­e­ra och rik­tigt, rik­tigt pris­värt. Kö­per du stor­pack i en låg­pris­bu­tik hand­lar det in­te om många ti­or för att mät­ta ett stort gäng gäs­ter. För att gö­ra det fest­ligt smak­sät­ter du den ny­kok­ta pas­tan med till ex­em­pel pesto (det be­hövs inga mäng­der för att sät­ta god smak) el­ler en mus­tig hem­kokt to­mat­sås. Top­pa med gril­la­de ma­ri­ne­ra­de grön­sa­ker el­ler små krydd­star­ka kött­bul­lar. El­ler så har du bud­get för li­te lyx­i­ga­re till­be­hör ef­tersom pas­tan är så bil­lig …

13. Ro­ten till myc­ket gott

Po­ta­tis är en av den pris­käns­li­ge fest­fix­a­rens bäs­ta vän­ner. En po­ta­tiska­ka gjord på löv­tun­na po­ta­tis­ski­vor, li­te gräd­de, vit­lök och färsk ros­ma­rin är

bå­de jät­te­gott och bra att för­be­re­da och fry­sa in. Skär upp i höga, kvadra­tis­ka ”ba­kel­ser” till ser­ve­ring­en om du vill hö­ja ele­gan­sen. En an­nan bra va­ri­ant är po­ta­tis­sal­lad (den frans­ka med ol­ja, vi­nä­ger och dijon­se­nap är fest­li­ga­re än den ma­jon­näs­ba­se­ra­de). Små he­la ugns­ros­ta­de po­ta­ti­sar med ska­let kvar är ock­så gott och ser ru­stikt char­migt ut. Ring­la gär­na li­te marinad över dem innan de åker in i ug­nen i runt 45 mi­nu­ter. De kan se­dan ätas var­ma, ljum­ma el­ler av­sval­na­de.

14. Ge jär­net

Var­för in­te stäl­la till med ett rik­tigt våf­fel­ka­las? Pris­värt och ga­ran­te­rat upp­skat­tat! Lad­da upp med bå­de ma­ti­ga top­ping­ar och sö­ta och låt det ap­tit­li­ga oset ska­pa skön stäm­ning. Är ni många är det en god idé att lå­na ett par ex­tra laggar så det blir snurr på grädd­ning­en.

15. Des­sert­koll

Ef­ter­rätt ska det såklart bju­das på. Bäs­ta sät­tet att ser­ve­ra den är i por­tions­glas. Du be­stäm­mer por­tions- stor­le­kar­na och ing­en ris­ke­rar att bli ut­an. Snyggt är det ock­så.

Och till sist … … ställ dig själv frå­gan om

det går att gö­ra fes­ten till nå­gon ro­lig form av halv­knyt­ka­las. Till ex­em­pel kan du stå för en bas som sop­pa, sal­lad, bröd och dryck och lå­ta gäs­ter­na få i upp­gift att ta med sig var sin spän­nan­de top­ping till sop­pan. Bäs­ta top­ping får en ap­plåd! De kom­mer in­te att upp­fat­ta det som snål­het från din si­da ut­an ta det som en kul ut­ma­ning och kom­ma med rökt lax, par­me­san­flarn, strim­lad rost­biff el­ler andra dy­ra god­sa­ker som sät­ter guld­kant.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.