P

Mat & Vin - - Mingelsuccé -

il­grim­smuss­lan lig­ger på en röd­bets­ski­va och top­pas med pep­par­rotskräm. På mi­ni­gaff­lar­na fres­tar en li­ten muns­bit med ank­le­ver­mous­se som fått säll­skap av röd­löks-cum­ber­land, dra­gon­blad och en ­li­ten stjär­na­nis­syl­tad pä­ron­klyf­ta. En nätt cae­sarsal­lad är ele­gant pla­ce­rad i ett glas. De små ugns­var­ma fe­ta­ost­bi­tar­na är top­pa­de med chi­li­fla­kes och ho­nung. Småka­kor­na är de­la­de på mit­ten så att vi ska kun­na sma­ka på al­la ut­an att bli propp­mät­ta. Och mitt på bor­det tro­nar smör­gå­står­tor­na – vack­ra med si­na oli­ka for­mer, fär­ger och fyll­ning­ar.

MO­NI­KA AHLBERG HAR du­kat upp för ming­el­fest hem­ma i lä­gen­he­ten på Ös­ter­malm i Stock­holm. Hit flyt­ta­de hon ef­ter skils­mäs­san från skå­de­spe­la­ren och re­gis­sö­ren Thommy Berg­gren, och här bor hon nu med si­na tre barn Wil­li­am, Be­a­ta och Ra­kel, samt nya kär­le­ken Glenn Schil­ler. Lå­ter nam­net be­kant? Jo, det är en av de många gö­te­borgs­ka fot­bolls­spe­lan­de glen­nar­na.

– Och så har El­la, Wil­li­ams flick­vän, typ ock­så flyt­tat in, sä­ger Mo­ni­ka och skrat­tar stort.

Det gör hon of­ta – skrat­tar stort allt­så. Det är in­te svårt att kän­na sig väl­kom­men i det­ta per­son­li­ga hem, och det är lätt att kän­na sig som om man all­tid känt Mo­ni­ka. Pre­cis som det ska kän­nas på ett bra ming­el allt­så.

– Jag äls­kar att ming­la. Det är ett krav­löst sätt att um­gås, och man kan bju­da fler än om man stäl­ler till med mid­dag. Det är ock­så lät­ta­re för folk att hin­na – de kan kom­ma och gå som de vill. En an­nan för­del är att det är ett en­kelt sätt att lä­ra kän­na nya män­ni­skor. Till ett ming­el känns det lät­ta­re att bju­da dem man kanske in­te kän­ner så väl. Och ser­ve­rings­sät­tet är så en­kelt. När man har många smårät­ter finns det all­tid nå­got för al­la, sä­ger Mo­ni­ka.

Mo­ni­ka Ahlberg har gjort sig känd som kok­boks­för­fat­ta­re och mat­kre­a­tör. Att det blev så är gans­ka kons­tigt. Nå­gon stör­re mat­pas­sion ha­de hon egent­li­gen in­te som barn el­ler ung.

– Nej, allt­så vi åt ju hem­ma … Och mam­ma blev li­te arg på mig när jag skrev i ett för­ord i en kok­bok att jag in­te min­des att vi ha­de någ­ra ge­men­sam­ma mid­da­gar när jag var barn, sä­ger hon och så kom­mer det där sto­ra skrat­tet igen, innan hon fort­sät­ter:

– Men mam­ma var ju duk­tig på mat egent­li­gen, det var slotts­stek och sånt på sön­da­gar.

MEN MATKÄRLEKEN FICK ald­rig rik­tigt fäs­te i den unga Mo­ni­ka. Hon ut­bil­da­de sig till ba­lett­dan­sös, ett yr­ke hon ha­de i över tio år, och som krä­ver att man hål­ler sig smal. Väl­digt smal.

– Ja, det är kons­tigt att det som var min olyc­ka då – ma­ten – blev min lyc­ka se­dan.

Som 19-åring flyt­ta­de hon till Stock­holm,

och träf­fa­de re­dan förs­ta da­gen den 24 år äld­re Thommy Berg­gren. De för­lo­va­de sig och bod­de till­sam­mans på Djur­går­den i Stock­holm. Un­der si­na jog­ging­tu­rer pas­se­ra­de Mo­ni­ka Ro­sen­dals träd­gård där det skul­le bli plant­sko­la och kafé. Mo­ni­ka bör­ja­de hjäl­pa till och plöts­ligt var hon an­sva­rig för kafé­et. Hon ex­pe­ri­men­te­ra­de bå­de kafé­et och sig själv fram till suc­cé ge­nom att ser­ve­ra fräscht kaf­fe­bröd som var ru­stikt och med fi­ness. Det skul­le sma­ka hem­ba­kat och se hem­ba­kat ut.

– RO­SEN­DAL BLEV min sko­la. Där fick jag hål­la på och tes­ta och lär­de mig av mi­na eg­na miss­tag. Att det blev en så­dan suc­cé be­rod­de myc­ket på att det var rätt tid. Det var ef­ter det gla­da åt­ti­o­ta­let och folk ha­de gans­ka gott om peng­ar – och det fanns inga rik­ti­ga bak- verk då. Det fanns dröm­tår­tor med syn­te­tiskt fluff på! Det kom medelålders män och näs­tan grät av lyc­ka när de såg bak­verk som på mam­mas och mor­mors tid – gjor­da för hand med rik­tigt smör.

Kafé­ti­den re­sul­te­ra­de i kok­bo­ken ”Ro­sen­dals träd­gårds­café”.

– Den har sålt i 700 000 ex och är den tred­je mest sål­da kok­bo­ken i Sve­ri­ge, be­rät­tar Mo­ni­ka. Se­dan dess har det bli­vit någ­ra kok­böc­ker till. Nu är hon på gång med num­mer 22 i ord­ning­en, och den­na gång är te­mat ming­el­rät­ter och smör­gå­står­tor.

– Jag vil­le gö­ra en kok­bok om nå­got jag in­te gjort för­ut, och smör­gå­står­tor var de­fi­ni­tivt en ut­ma­ning att gö­ra på ett in­no­va­tivt sätt. Jag har gjort dem med en li­ten twist, med nå­got som in­te är så van­ligt.

Smör­gå­står­ta pas­sar bra på ming­let, ef­tersom den mät­tar. Gör man dess­utom ett par va­ri­an­ter bör det pas­sa al­la gäs­ter.

MO­NI­KA BJU­DER TILL ex­em­pel på en rund, ve­gansk tår­ta som fått vac­kert li­la färg av röd­be­tor, top­pad med ve­gansk tång­ka­vi­ar som ser ut som svart sten­bits­rom. Och på buffé­bor­det står de där små ap­ti­tre­tar­na och smårät­ter­na och vän­tar på att nor­pas i ming­el-för­bi­far­ten. Som av­slut­ning blir det för­stås ka­kor som bär Mo­ni­ka Ahl­bergs sig­num, som hon själv be­skri­ver så här:

– Jag har ju ald­rig gått och lärt mig fin­li­ret. Jag tyc­ker in­te om när det är för tju­sigt el­ler för hop­geg­gat. Jag vill ha rå­va­ror­na syn­li­ga och det är vik­tigt att det är vac­kert ut­an att va­ra över­ar­ran­ge­rat, sä­ger Mo­ni­ka.

– Det ska myc­ket till för att nå­got som ser gott ut verk­li­gen in­te sma­kar gott! Vi har fle­ra sin­nen och ögat be­stäm­mer först. Ser det gott ut är det of­tast ock­så gott!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.