V

Mat & Vin - - Grönt & Matigt -

ad har ni för sal­lad i dag? Stam­gäs­ter­na på Pom & Flo­ra Pom­pa­dour tit­tar in och frå­gar vad som er­bjuds för till­fäl­let. För här på lunch­re­stau­rang­en på Sö­der­malm i Stock­holm är den ena da­gen in­te den andra lik. När re­stau­rang­ä­gar­na ska­par da­gens mat­se­del ut­går de från sä­song­ens grö­dor och sät­ter sam­man nya sal­la­der var­je dag. Och här be­står in­te en rätt av is­bergs­sal­lad, gur­ka, to­mat och en halv burk ton­fisk. Här ser­ve­ras sta­di­ga sal­la­der där hum­mu­sen är gjord på pum­pa, yog­hur­ten är smak­satt med mi­so och co­le­slawen fått en asi­a­tisk touch.

– Vi an­vän­der ba­sic rå­va­ror, men med fan­ta­si. Och vi ser­ve­rar den mat vi själ­va äter och gil­lar. Vi har all­tid ätit myc­ket grön­sa­ker och tyc­ker om när man blir be­hag­ligt mätt, sä­ger An­na Ax­els­son.

TILL­SAM­MANS MED MA­KEN Rasmus Ax­els­son dri­ver hon re­stau­rang­en och även kafé­et Pom & Flo­ra. Bå­da har lång er­fa­ren­het från krog­bran­schen, som köks­mäs­ta­re re­spek­ti­ve ser­vi- tris. När pa­rets två sö­ner kom­mit till värl­den fick An­na och Rasmus nog av kvälls- och helg­jobb och be­stäm­de sig för att star­ta eget. In­rikt­ning­en på lunch­stäl­let var klar från bör­jan: de vil­le ser­ve­ra frä­scha, smak­ri­ka och mät­tan­de sal­la­der gjor­da på enk­la rå­va­ror som in­te är allt­för dy­ra.

– Egent­li­gen är vi in­spi­re­ra­de av vad vi ätit i al­la ti­der, klas­sisk hus­mans­kost. Man kan till ex­em­pel ser­ve­ra en sal­lad med ox­bringa och se­naps­ma­jon­näs, sä­ger Rasmus. An­na fyl­ler i: – Man kan ba­ka av en bit torsk, rö­ra ihop en dill­ma­jon­näs och ko­ka ett ägg och top­pa med. Allt i en sal­lad be­hö­ver ju in­te va­ra kallt, man kan lå­ta nå­gon in­gre­di­ens va­ra varm el­ler ljum­men.

Ja, det är egent­li­gen ba­ra fan­ta­sin som sät­ter grän­ser när det gäl­ler att ska­pa en sal­lad. Men An­na och Rasmus har någ­ra ge­ne­rel­la reg­ler för hur de byg­ger si­na tall­ri­kar.

För det förs­ta bör det all­tid fin­nas en bas på rå­kost, till ex­em­pel mo­röt­ter i oli­ka fär­ger, oli­ka kål­sor­ter el­ler rot­sel­le­ri. Rå­kos­ten ger nä­ring och mät­tar.

Därut­ö­ver ska det all­tid fin­nas grö­na blad. Även här är det ba­ra att tes­ta al­la sor­ter som finns och hit­ta si­na fa­vo­ri­ter.

NÄR RÅ­KOS­TEN OCH bla­den är på plats byg­ger de på med hu­vud­num­ren. Nå­gon el­ler någ­ra till­la­ga­de in­gre­di­en­ser ska all­tid fin­nas på top­pen, till ex­em­pel qui­noa, pum­pa och smu­lad ­fe­ta­ost, ugns­ba­ka­de grön­sa­ker och en lax­bit, ugns­ba­kad röd­kål med ros­ta­de mand­lar el­ler kok­ta be­tor och chèvre.

En sås el­ler rö­ra blir kro­nan på ver­ket. Hum­mus på kikär­ter är en klas­si­ker, men kan li­ka gär­na gö­ras på ex­em­pel­vis bö­nor el­ler pum­pa. Yog­hurt och ma­jon­nä­ser smak­sätts, in­te minst med in­spi­ra­tion från de asi­a­tis­ka och ori­en­ta­lis­ka kö­ken. An­na och Rasmus an­vän­der ha­ris­sa (nord­af­ri­kansk chi­li­rö­ra), duk­kah (egyp­tisk krydd­bland­ning), cher­mo­la (nord­af­ri­kansk krydd­bland­ning) och ta­hi­ni (se­sam­pas­ta).

Rö­r­or­na blir den sista bi­ten i sal­ladspuss­let.

– I en bra sal­lad ska man få sma­kva­ri­a­tion i var­je tug­ga, och man ska få al­la sorts tex­tu­rer, sä­ger An­na.

En fräsch asi­a­tisk­sal­lad som ock­så är väl­digt ma­tig! Rasmus och An­na Ax­els­son dri­ver Pom & Flo­ra till­sam­mans.

But­ter­nut­pum­pan är li­te söt och nö­tig i sma­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.