ASI­A­TISK COLESLAW

Gör så här: 1. Ski­va ½ sal­ladskål­hu­vud tunt. 2. Blan­da med 1 ri­ven mo­rot, hac­kad ko­ri­an­der, ros­ta­de se­sam­frön, ri­vet skal från 1 ci­tron, tär­nad chi­li och 2 dl yog­hurt. 3. Sma­ka av med salt.

Mat & Vin - - Grönt & Matigt -

ör tju­go år se­dan var fram­gångs­lå­dan ”bag-in-box” så­väl en ny­het som en het frå­ga i Sve­ri­ge. En av lan­dets im­por­tö­rer ha­de bli­vit varse om box­vi­nets suc­cé i ut­lan­det och vil­le pro­va lyc­kan hem­ma, sam­ti­digt som Sys­tem­bo­la­get si­a­de om folk­häl­san och in­te alls såg det lämp­ligt att lyf­ta fram den stor­säl­jan­de ame­ri­kansk­föd­da upp­fin­ning­en.

EU såg å andra si­dan ing­en an­led­ning att dis­kri­mi­ne­ra en för­pack­ning, var­på bag-in­box­en – ef­ter myc­ket om och men – god­togs. Den 25 no­vem­ber 1996 kun­de vi för förs­ta gång­en bä­ra hem en lå­da fylld med tre li­ter vin.

Lå­ga pri­ser i prak­tisk för­pack­ning vi­sa­de sig va­ra pre­cis vad vi vil­le ha. För­pack­nings­me­to­den kas­ta­de sig över svensk dryc­kes­kul­tur och Sve­ri­ge blev snabbt värl­dens störs­ta kon­su­ment av box­vin. I dag är stör­re de­len av allt vin vi dric­ker tap­pat på på­se och ba­ra för­ra året sål­des drygt 102 mil­jo­ner li­ter box­vin.

Men än i dag är box­vin ett hett äm­ne. Stor­säl­jar­lå­dor­na är li­ka po­pu­lä­ra som av­skyd­da och åsik­ter­na flö­dar i sam­ma häts­ka takt som vinerna tap­pas .

ch ja­visst, många box­vi­ner är nästin­till odrick­ba­ra för den bryd­de korksnif­fa­ren. Men det har främst att gö­ra med de choc­kar­tat lå­ga pri­ser­na. Ett vin för 56 kro­nor li­tern – som stor­säl­ja­ren kos­tar – är li­ka me­di­o­kert oav­sett för­pack­ning.

Men nej, al­la box­vi­ner är in­te då­li­ga. Det gäl­ler ba­ra, som med allt an­nat, att an­vän­da sunt för­nuft och hit­ta rätt i djung­eln.

Bort­sett från någ­ra få un­dan­tag krävs det drygt 200 kro­nor och upp­åt för en hygg­lig tre­li­ter­slå­da. Men för­u­tom hygg­li­ga lå­dor finns det lå­dor som sticker ut och är bra i sin klass. Det är nu­me­ra så väl att en del an­sed­da vin­ma­ka­re an­pas­sat sig ef­ter vår mark­nad och tap­pat si­na enkla­re men väl­gjor­da vi­ner på lå­da. Och det pas­sar ju ex­tra bra så här års, då vå­rens al­la fes­ter står i an­tå­gan­de och vi kan be­hö­va tän­ka bå­de folk­li­ga­re och stör­re.

Om sma­ken är det ab­so­lut vik­ti­gas­te och det in­te är nöd­vän­digt att hit­ta det ab­so­lut bil­li­gas­te är mag­num­flas­kor fes­tens rät­ta. Al­la fes­ter går i gång på ge­ne­rö­sa bu­tel­jer. Dess­utom mår vinerna rik­tigt bra av just sto­ra flas­kor då re­la­tio­nen mel­lan luft och vin­mängd i flas­kan blir mindre än i van­lig bu­telj. Med andra ord kan du nu för en gångs skull sä­ga att stor­le­ken har be­ty­del­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.