HIT­TA RÄT­TA

Tänk kallt, slankt och ele­gant när du väl­jer öl till vår­ka­la­set. Kanske en ljus la­ger med ci­trustwist el­ler en blom­mig ve­teöl? Öl­do­ma­re Lars Sjöstedt tip­sar om hur du hit­tar ölen som hö­jer årets förs­ta ute­fest.

Mat & Vin - - Testat -

tt hit­ta rätt öl till mat be­hö­ver in­te va­ra så svårt. Den mång­tu­sen­å­ri­ga bryg­den är en för­lå­tan­de kom­pis som om­fam­nar det mesta i smak­väg. Mal­tens söt­ma fång­ar upp sy­ra och säl­ta och hum­lens bes­ka och al­ko­hol lät­tar upp det fe­ta. Kol­sy­ran spo­lar rent.

Till en dig­nan­de vår­buffé finns det na­tur­ligt­vis utrymme att ex­pe­ri­men­te­ra. Ti­den när öl var någ­ra blå bur­kar i skymun­dan av det rö­da och vi­ta är se­dan länge histo­ria. Nu kan hant­verks­brygg­da dryc­ker spe­la hu­vud­roll he­la vägen. Fram med en hel bu­kett av oli­ka sor­ter, från mal­tig fin­la­ger och frisk ve­teöl till hum­li­ga ale med to­ner av apel­sin och tall­barr. Ge gäs­ter­na en chans att bo­ta­ni­se­ra bland spän­nan­de bryg­der. Kul öl blir ett sam­tal­säm­ne i sig. Var­för in­te en hel­svensk back? El­ler kanske har ditt lo­ka­la bryg­ge­ri vad du be­hö­ver.

Nå­gon klas­si­ker är in­te fel men tit­ta gär­na ef­ter Sys­tem­bo­la­gets ny­he­ter så får även fes­tens öl­kän­na­re nå­got att fun­de­ra över. Och glöm in­te det al­ko­hol­ fria skum­met, myc­ket ro­li­ga­re än vat­ten.

Men viktigast är för­stås att malt­dryc­ker­na fun­kar med ma­ten, och då är det bra med ett par tum­reg­ler.

1VÄLJ ÖL EF­TER SMAKSTYRKA. En kryd­dig rost­biff be­hö­ver en helt an­nan part­ner i gla­set än vad in­kokt lax vill ha. Till en buffé med stor bredd av vår­pri­mö­rer, pastasallad, skal­djur­spa­té, kycklingspett och al­le­han­da pa­jer mås­te du spe­la li­te för­sik­tigt så att in­te dryc­ken slår ihjäl de de­li­ka­ta sma­ker­na. Det här är in­te ti­den och plat­sen för ipa och an­nan al­ko­hol­tung, tok­besk och fat­lag­rad hip­ster­dric­ka. Hum­lens bes­ka pas­sar of­ta il­la ihop med uma­mi, som fö­re­kom­mer i asi­a­tisk mat och to­mat, för att in­te ta­la om till­sam­mans med chi­li­het­ta.

2VÄLJ ÖL EF­TER BRÖD. Vil­ket bröd pas­sar bäst som kom­ple­ment till buffén? Har du­pum­per­nic­kel, vört­bröd och kav­ring som till­tugg kan du släp­pa fram mus­tig mörk la­ger och por­ter. Men in­slag av cho­klad, kaf­fe och rus­sin kan bli en kne­pig ut­ma­ning till vår­ma­ten.

Of­tast mat­char ett ljust bröd bäst, kanske sur­degs­ba­kat med nå­gon ört­kryd­da. Då ham­nar vi bland slan­ka­re kan­di­da­ter som ljus, kris­pig la­ger, lät­ta­re pa­le ale och weiss­bi­er. Men vå­ga sat­sa på li­te ka­rak­tär: pils­ner som dof­tar av mo­dern ci­tru­sig hum­le, gyl­le­ne ale med ele­gan­ta to­ner av exo­tisk frukt el­ler bel­gisk jäst – och ve­teöl med fo­kus på frisk­het sna­ra­re än jol­mig skum­ba­nan.

Sys­tem­bo­la­gets kloc­kor för bes­ka, fyl­lig­het och söt­ma ger en fing­er­vis­ning. Håll söt­man un­der kloc­kan tre och helst in­te över sju för fyl­lig­het och bes­ka. El­ler ta med testet här in­till och lad­da vag­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.