Vår­fes­ter V Gusta­vas fest­mat 1847

Från swin­hufvud till bul­gur­sal­lad Pingst­bröl­lop, skolav­slut­ning, kon­fir­ma­tions­mot­tag­ning, stu­dent­ski­va. Vå­ren är fes­ter­nas tid. Mat & vin har bo­ta­ni­se­rat i kok­böc­ker, mat­tid­ning­ar och skrif­ter för att ser hur vi fes­ta­de förr. Färskt smör och bröd, ost Pot

Mat & Vin - - Testat -

åren har ju all­tid fun­nits men hur är det med fes­tan­det?

” Vårfest” som sär­skilt be­grepp ver­kar knappt ha ex­i­ste­rat för­rän i vå­ra da­gar, ut­om möj­li­gen på Skan­sen.

På Skan­sens förs­ta vårfest 1893 kun­de man för­fris­ka sig med fil­bun­ke och tunn­bröd el­ler dric­ka kaf­fe med små­bröd, pep­par­kaks­hjär­tan och pol­ka­gri­sar.

Trots att be­grep­pet vårfest i öv­rigt är i stort sett okänt fes­ta­des det för­stås även förr vid påsk, pingst, Kristi him­mels­färd, kon­fir­ma­tio­ner och bröl­lop. Men det rik­tigt iv­ri­ga vår­fes­tan­det är be­tyd­ligt mer sen­ti­da. Det kom i och med att de fles­ta bör­ja­de lö­ne­ar­be­ta, fick fas­ta ar­bets­ti­der och se­mes­ter, man skil­des från ar­bets­kam­ra­ter­na för som­ma­ren. Då mås­te man ta ett glas.

Och från att en­dast stu­dentex­a­men upp­märk­sam­ma­des långt in på 60-ta­let – och då var det ba­ra var femte ung­dom som läs­te så långt – fi­rar nu till och med ni­or­na med bal och mot­tag­ning.

Nå, till det vik­ti­ga – finns det nå­got från förr att plas­ta av och

Text: JON HANSSON

ser­ve­ra på ett vår­ka­las av i dag?

Re­dan långt fö­re Skan­sens vårfest ha­de Gusta­va Björ­klund gjort sig ett stort namn in­om den svens­ka kok­kons­ten.1847 kom hen­nes po­pu­lä­ra kok­bok.

”Smör­gås­bor­det är en ute­slu­tan­de svensk upp­fin­ning, som tor­de län­da oss till till en tvi­vel­ak­tig he­der och som ur­sprung­li­gen till­kom såsom ett bi­hang till mål­ti­den och för ett sort an­tal svens­ka ma­gar så nöd­vän­di­ga su­pen.”

1700-ta­lets bränn­vins­bord byt­te vid den här ti­den namn till smör­gås­bord och ut­ö­ka­des med ele­gan­ta­re rät­ter.

1933 ut­kom den be­hän­di­ga ”100 bjud­ning­ar – Hus­mo­derns pre­sent­bok”. Bjud­ning 88 är ”Sjung­om stu­den­tens …”

”Ge­nast ef­ter ex­a­men och se­dan den van­li­ga rund­tu­ren kring sta­den gjorts, bju­das fest­fö­re­mål samt hans kam­ra­ter av bå­da kö­nen på kaf­fe, ma­dei­ra (ev cham­pagne), som står upp­du­kat på ett stort bord, tår­tan de­ko­re­rad med stu­dent­mös­sa.

En lämp­lig mat­se­del för stu­dent­mid­dag an­ting­en den ord­nas

Med de här fe­stre­cep­ten fres­ta­de Kon­sum si­na kun­der 1964.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.