Lju­va som­mar­tid F

Mat & Vin - - Välkommen -

inns det nå­got ljuv­li­ga­re än en ljum­men som­mar­kväll? So­len tip­par li­te grann på him­len, men du vet att den in­te kom­mer att för­svin­na helt, den vär­mer fort­fa­ran­de skönt och det luk­tar så­där varmt, in­sek­ter­na som sur­rar. Ett glas med nå­got gott kallt, en doft av grill, sill, rökt fisk el­ler det just du äls­kar – och så le­dig­hets­käns­lan. Sma­ker­na blir ald­rig så fan­tas­tis­ka som de där kväl­lar­na.

I det här num­ret bju­der vi på in­spi­ra­tion, tips och re­cept som kan för­hö­ja som­ma­rens stäm­ning­ar och sma­ker.

UTE I SKÄR­GÅR­DEN du­kar vi upp en klas­sisk som­mar­buffé med nya in­slag. Här hit­tar du en läs­kan­de som­mar­drink, krä­mig ba­si­li­ka­sill – och klas­sisk jord­gubbs­tår­ta för­stås (s 20). Vi har ock­så häl­sat på hos Tit­ti Qvarn­ström, Sve­ri­ges förs­ta kvinn­li­ga kock med Miche­lin­stjär­na. Hon lå­ter ug­nen gö­ra job­bet – så att du får tid att äg­na dig åt an­nat (s 52).

SOM­MAR­TID ÄR FIKATID. Är det nå­gon gång det finns tid att ba­ka är det på se­mestern. Välj mel­lan bä­ri­ga pa­jer, mor­mors­klas­si­ker och bar­nens fa­vo­ri­ter (s 46).

Pas­sa ock­så på att ta va­ra på som­ma­rens bär. Du hit­tar bå­de klas­si­ker och nya smak­sen­sa­tio­ner på sid 46!

VAR­FÖR IN­TE TES­TA nå­got nytt? Nu kom­mer New York-tren­den att dric­ka väl­kom­po­ne­ra­de drin­kar mål­ti­den ige­nom till Sve­ri­ge. Vi har tes­tat och du får re­cept på bå­de drin­kar och ma­ten att äta till (s 32). Trev­lig – och smak­lig – som­mar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.