Bjud på be­ach­par­ty! Till din egen glass­bar

Mat & Vin - - Smått & Gott -

Ska­pa stäm­ning runt bor­det med brin­nan­de fack­lor, 198 kr/st, House Doctor. som hög­ta­la­ren­helsin­ki ha­dentråd­lö­sa vi­fa.dk. Vem­villin­te 3850kr,www. sälls­ka­pi­kö­ket? Var­för nöja dig med att gö­ra egen glass? Eg­na rån till ser­ve­ring­en for­mar du med en strut­kon, 99 kr, Kit­chen Craft/ lyc­kas­med­mat.se.

Som­mar­käns­la på fat

Ski­ras­te mid­som­mar­bu­ket­ten pry­der det­ta sö­ta pors­lin. Rek­tangu­lärt fat, 119 kr, 3 st as­siet­ter, 129 kr, Bloo­ming­vil­le.

UPPHÖJ TÅRTAN Vack­ras­te fa­tet för som­mar­tår­tan kom­mer tvek­löst från Pot­te­ryjo, finns i två stor­le­kar och många oli­ka fär­ger, från 275 kr.

Putt­ran­de matap­par

Air­di­ne är som Airb­nb – fast för mål­ti­der. Välj mel­lan att äta hem­la­gad mid­dag i nå­gon an­nans hem el­ler att själv bju­da på mid­dag.

Wolt Finsk app för hem­kör­ning av mat som ny­li­gen lan­se­rats i Stock­holm. Följ ma­tens färd på en kar­ta.

White gui­de app 3.0 Re­cen­sio­ner och re­stau­rang­ny­he­ter i Sve­ri­ge och res­ten av Norden. Dess­utom kafé­gui­den.

Plöts­ligt ser vi dem över­allt, grill­re­cep­ten med rök­ning som vik­ti­gas­te smak­sät­ta­re. Pul­led pork el­ler be­ef och ame­ri­kansk bris­ket är rik­tigt rö­ki­ga kötträt­ter som är he­ta på gril­len i som­mar men även lax­fi­lén el­ler skal­dju­ren får gär­na ha en rö­kig ton. Bar­be­que­grill­ning, det vill sä­ga grill­ning un­der lock med in­di­rekt vär­me, in­ne­bär all­tid en viss rök­ning av det vi gril­lar. Sär­skilt om det får lig­ga på gall­ret en läng­re stund blir rök­sma­ken på­tag­lig. För att för­stär­ka och för­äd­la rök­sma­ken kan man läg­ga blöt­lag­da spån från aro­ma­tis­ka träslag bland grill­bräns­let. De po­pu­lä­ras­te sma­ker­na är hic­ko­ry och whis­ky. Många grill­till­ver­ka­re säl­jer sär­skil­da be­hål­la­re för spå­nen, så kal­la­de röklå­dor, som gör det li­te enkla­re. För den som me­nar verk­ligt all­var finns gril­lar med in­byggd smo­ker, det vill sä­ga ett ex­tra tråg för kol och rök­spån var­i­från rö­ken leds in i själ­va gril­len. Till­hör du dem som re­dan har en rök se­dan gam­malt? Grat­tis, då kan du rö­ka och gril­la i tur och ord­ning och få ma­ten pre­cis så rök­sma­kan­de och ry­kan­de tren­dig som du öns­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.