När grill­ning är din bu­si­ness

Mat­lå­da i en häst­spil­ta, skal­djurspla­tå på sjö­krog el­ler en bur­ga­re längs väg­kan­ten. För ”Bygg­lovsMat­te” vän­tar än­nu en som­mar ”on the ro­ad”. Text: ÅSA LEKBERG STEINSVIK

Mat & Vin - - Smått & Gott - Vad blir det till kaf­fet?

Ta din bär­ba­ra at­ta­ché i han­den och dra i väg till en trev­lig plats i det grö­na där du kan tän­da upp, 1 598 kr, country­sty­le.se. av nord­bor­na har dra­git ner på kött- och fiskä­tan­det, upp­ger vi i en un­der­sök­ning. Svens­kar­na har mil­jön som vik­ti­gas­te skäl, me­dan det i Fin­land of­ta är häl­san. Käl­la: You­gov

3 snab­ba till ...

… Gustav och Ma­rie Man­del­mann, som ger ut sin and­ra bok om själv­hus­håll­ning på går­den Dju­pa­dal. Den här gång­en står årets väx­ling­ar och att äta och la­ga ef­ter sä­song i fo­kus.

Vad är det bäs­ta med att ha själv­hus­håll?

– Man kän­ner en så­dan gläd­je och ri­ke­dom i det man pro­du­ce­rar själv. Det är till­freds­stäl­lan­de att ve­ta vad man äter. Vi har of­tast in­te så myc­ket peng­ar men vi äter väl­digt lyx­igt och le­ver väl­digt gott. Men vi är in­te strikt själv­hus­hål­lan­de, vi kö­per till ex­em­pel cho­klad, ost­bå­gar och os­tar som vi in­te kla­rar att gö­ra själ­va.

Vil­ka väx­ter är det mest vits med att odla själv?

– Smak­mäs­sigt så är det nog to­ma­ter, de man od­lar själv får så myc­ket mer smak. Det­sam­ma gäl­ler för gur­ka. Eg­na ör­ter och egen sal­lad är ock­så su­per­gott. Skul­le jag ba­ra ha en bal­kong skul­le den va­ra propp­full med körs­bärsto­ma­ter, kort slanggur­ka, egen sal­lad. Och gär­na en hö­na för färs­ka ägg. Men kon skul­le nog in­te få plats …

Vil­ka tips kan ni ge ny­bör­ja­rod­la­ren?

– Bör­ja i det enk­la och det lil­la, köp in­te en mas­sa dy­ra at­ti­ral­jer. Så sal­lad var tred­je vec­ka så att du fyl­ler ut sä­song­en. Så ör­ter i kru­kor, det är tack­samt. Sen ska ska man pro­va så myc­ket som möj­ligt, du kan in­te mer än miss­lyc­kas. Det gör ingen­ting, du får en ny chans näs­ta år. NAMN: Gustav och Ma­rie Man­del­mann. ÅL­DER: 51 och 52 år. GÖR: Själv­hus­hål­la­re i Skå­ne på går­den Dju­pa­dal med gårds­bu­tik och re­stau­rang. AK­TU­EL­LA: Med nya bo­ken ”Man­del­manns köks­bok” som kom­mer ut i ju­ni.

HIT­TAR MATS ”Bygg­lovs-mat­te” Carls­son en väg­krog som ser­ve­rar hus­mans­kost gjord med kär­lek blir han ly­risk. Det är in­te all­tid lätt att få ihop bra käk på en bygg­ar­bets­plats, i al­la fall in­te för en snic­ka­re som vill äta gott och hål­la for­men.

– Är bygg­la­get i dju­pas­te Värm­lands­sko­gen blir det stor­kok i mat­lå­da som vi kä­kar i stal­let. Är vi där­e­mot i Smögen kan det bli re­stau­rang­be­sök med färsk fisk och skal­djur. Det en­da vi kan va­ra säk­ra på är att det blir minst fem­ton kop­par kaf­fe per dag, skrat­tar Mats Carls­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.