Tall­rik i full blom

Vem har in­te ploc­kat sju sor­ters blom­mor och lagt un­der kud­den – och se­dan in­te drömt mins­ta lil­la sann­dröm? Är du su­gen på en ny tra­di­tion, ha­ka på tren­den att gö­ra vac­ker gour­met­mat av blom­mor­na i stäl­let.

Mat & Vin - - Min Sommarmat -

n som länge ta­git för sig av na­tu­rens spän­nan­de skaf­fe­ri är tv-koc­ken Ta­req Tay­lor. Det är in­te ba­ra kul att ex­pe­ri­men­te­ra med nya grö­na rå­va­ror, an­ser han, ut­an dess­utom bå­de nyt­tigt och mil­jö­vän­ligt.

Var­för ska vi äta blom­mor?

– Var­för in­te? En del blom­mor, som lök­blom­mor, är rik­tigt go­da och har hög smak. And­ra är mer vack­ra och spän­nan­de att äta än har stor bou­quet. Dess­utom är det kul att ut­ma­na sig och pro­va nya de­lar av de grön­sa­ker vi re­dan äter – och det är ett ­mil­jöklokt sätt att tän­ka. Får jag gis­sa blir röt­ter­na näs­ta del vi ger oss på.

Hur stor är tren­den att la­ga mat med blom­mor?

– Fak­tum är att det har dykt upp mer och mer un­der de se­nas­te åren. Koc­kar har le­tat ef­ter nå­got nytt och sprött till si­na rät­ter el­ler ve­lat ska­pa en ro­man­tisk käns­la av flärd och valt blom­mor att de­ko­re­ra med. Den nya nor­dis­ka ma­ten är många gång­er så en­kel och ren i sma­ker­na att blomsma­ker­na fak­tiskt kan mär­kas och gö­ra skill­nad. Från koc­kar­nas ex­pe­ri­men­te­ran­de sprids tren­den se­dan till vars och ens kök.

Vil­ka blom­mor är go­dast?

– När har­sy­ran blom­mar är den ma­giskt god. An­nars är det nog lök­blom­mor­na som är mest be­hag­ligt smak­ri­ka. Gräslö­kens blom­mor ba­ra mås­te man ploc­ka och äta upp. Od­lar du pur­jo­lök, röd­lök el­ler gul lök så blom­mar de år två med sto­ra jät­te­go­da blom­mor. Ramslöks­blom­mor­na är un­der­ba­ra, sär­skilt knop­par­na. Och ef­ter blom­ning­en ploc­kar man de små bär­lik­nan­de blom­fruk­ter­na som blir kvar och läg­ger in som en sorts ka­pris, jät­te­gott.

Vad ska man tän­ka på in­nan man bör­jar mum­sa i sig?

– Är du osä­ker på vil­ka sor­ter du ska ploc­ka ute i na­tu­ren, ta med en flo­ra för ät­li­ga blom­mor, så det in­te blir fel. Ät ald­rig blom­mor som du köpt i bloms­ter­af­fä­ren. De är all­tid be­spru­ta­de och of­tast re­jält myc­ket. Bå­de ro­sor och tul­pa­ner är go­da men ploc­ka dem i din träd­gård el­ler på eko­lo­gisk od­ling.

Ka­mo­mill. Gull­vi­va. Gur­kört. Vi­ol.

Blåklint.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.