Väl­kom­men på cock­tails! D 5 knep för hem­ma­bar­ten­dern

Att dric­ka drin­kar till he­la mål­ti­den, går det? Själv­klart! sä­ger Li­nus Mor­gan och Hen­rik Jo­hans­son på ny­öpp­na­de Tap Room. Här ser­ve­rar de en hel ming­el­mål­tid – spe­ci­ellt kom­po­ne­rad för Mat & vins lä­sa­re. 1. Ha all­tid rik­ligt med is hem­ma. Ku­bis räc­ker om

Mat & Vin - - Smakligt -

et luk­tar rostat bröd och Hen­rik Jo­hans­son vän­der vant de små plat­ta rund­lar­na som lig­ger på gril­len. De har fått fi­na, bru­na blå­sor och ska snart mon­te­ras till ljuv­li­ga ef­ter­rättspiz­zor med ra­bar­ber­puré, ski­va­de jord­gub­bar och rostad vit cho­klad.

Men vi bör­jar med väl­komst­drin­ken.

– Skål! sä­ger Li­nus Mor­gan, bar­chef på ny­öpp­na­de Tap Room på ho­tell Ama­ran­ten i Stock­holm.

Gyl­len­röd väts­ka gli­der över enor­ma is­ku­ber, på top­pen pla­ce­ras en tor­kad blod­a­pel­sin­ski­va. Drin­ken är syr­lig och söt på sam­ma gång, och pas­sar per­fekt till de rök­ta ost­ro­nen med yu­zu och ström­mings­fi­lé­er­na med hal­lon­touch.

Vi är på cock­tail­hour à la New York och här ser­ve­ras drin­kar ge­nom­gå­en­de till he­la mål­ti­den.

– New York är le­dan­de i allt de gör. Där finns de bäs­ta bar­tend­rar­na, och där job­bar man myc­ket med al­ko­holsva­ga­re drin­kar som fun­kar till ma­ten, sä­ger Li­nus Mor­gan.

Och på Tap Room gör man pre­cis det. Till de små ut­sök­ta rät­ter­na re­kom­men­de­ras nå­gon av drinkarna i den långa drinklis­tan, in­klist­rad i gam­la se­ri­e­tid­ning­ar.

– Vi vill att man ska få en hel­hets­upp­le­vel­se med god mat och svin­bra drin­kar i kom­bi­na­tion, sä­ger Li­nus Mor­gan.

TAP ROOM HAR fått sitt namn ef­ter de kra­nar man tap­par upp be­ställ­ning­ar­na ur. Här ser­ve­rar man näm­li­gen in­te ba­ra öl på fat, ut­an även drin­kar.

– Det blir ett helt nytt sätt att blan­da drin­kar på. Du kan job­ba med tex­tu­ren på ett helt an­nat sätt. I stäl­let för att top­pa med en kol­sy­rad dryck, blir he­la drin­ken kol­sy­rad.

Det bör­jar ry­ka kraf­tigt om gril­len. Tap Rooms köks­chef Hen­rik Jo­hans­son har lagt på en hög med halm som snabbt tar eld. I rök­mol­net pla­ce­rar han ett an­tal ost­ron som ef­ter ett par mi­nu­ter är kla­ra att ser­ve­ras med ett stänk yu­zu­juice. Den fris­ka ci­tru­sen ger per­fekt bryt­ning till rök­sma­ken, och den röd­g­litt­ran­de väl­komst­drin­ken för­hö­jer yt­ter­li­ga­re.

VAR­JE MO­MENT i me­nyn är väl ut­tänkt. Drinkarna, med in­gre­di­en­ser som öl och kar­de­mum­ma, lyf­ter de små, fi­na rät­ter­na el­ler bry­ter dem i ovän­ta­de smak­sen­sa­tio­ner.

Drin­ken med besk gra­pe­frukt och kris­pig cham­pagne som ry­kan­de skum­mar över isen är helt rätt till de li­te sö­ta jord­ärt­skoc­kor­na och säl­tan i löj­ro­men.

Och så var det des­ser­ten. De knap­ri­ga piz­zor­na med klas­siskt svensk­s­om­ri­ga på­lägg av jord­gub­bar och ra­bar­ber är nå­got helt nytt – sär­skilt i säll­skap med en ils­ken whis­kyd­rink, top­pad av ett tjockt skum gjort på jord­gub­bar och öl.

Så våga tes­ta nå­got nytt i som­mar.

– Hit­ta en drink som in­te slår ut maträt­ten och vice ver­sa. För­höj i stäl­let, sä­ger Li­nus Mor­gan.

Det lå­ter ju lät­ta­re sagt än gjort för en hem­ma­bar­ten­der.

– Nej, men fun­de­ra över vad som skul­le pas­sa bra till just din fa­vo­rit­drink. Sma­ka verk­li­gen på den och känn ef­ter vad som kan bry­ta el­ler ba­lan­se­ra to­ner­na i de oli­ka sma­klag­ren.

Ver­kar det än­då krång­ligt? Här bju­der Li­nus Mor­gan och Hen­rik Jo­hans­son på en fär­dig meny, spe­ci­ellt fram­ta­gen för Mat & vins lä­sa­re. Så skål – och smak­lig mål­tid!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.