Tit­tis som­ri­gas­te tips

Som­mar­mat be­hö­ver in­te va­ra kall. De rug­gi­ga regn­da­gar­na är fler än vi kanske vill min­nas, så pla­ne­ra för bå­de läs­kan­de sop­pa och sal­la­der – och vär­man­de gry­tor och ugns­varmt. Ut­nytt­ja gril­len till ful­lo till så­väl kött som fisk, grön­sa­ker och frukt. Äve

Mat & Vin - - Stjärnkockens Sommar -

”Det finns ing­et bätt­re än en solvarm jord­gub­be”

av tor­ka­de bu­ket­ter till ört­te­er och jag tving­a­de mi­na för­äld­rar att äta kok­ta hundkex­röt­ter, det ha­de jag läst i en över­lev­nads­hand­bok, skrat­tar hon.

Att kun­ska­per­na skul­le kom­ma till pass på en Miche­lin­krog ha­de hon ing­en aning om då. I re­stau­rang­värl­den ham­na­de hon mest av en slump ge­nom ett som­mar­jobb i kö­ket på ett äldre­bo­en­de.

– Jag var skol­trött och tyck­te ge­nast att det var fan­tas­tiskt att få job­ba med hän­der­na och att se di­rek­ta re­sul­tat ef­ter al­la år på skol­bän­ken.

SE­NAS­TE ÅRENS fram­gång­ar har in­te kom­mit gra­tis. Nå­gon se­mes­ter är det in­te tal om – även om Bloom lig­ger idyl­liskt in­bäd­dad i gröns­ka mitt i par­ken och är en klas­sik som­mar­a­dress. Re­dan på 1930-ta­let var det­ta en om­tyckt som­mar­re­stau­rang. Nu­me­ra hål­ler den öp­pet året runt och har en sen­sa­tio­nell in­red­ning med fo­a­jé i blad­guld, val­nötspa­ne­ler och ita­li­ens­ka ka­kel­mo­sa­i­ker.

– Jag nju­ter av som­ma­ren på mitt vis. Se­mes­ter för mig är när jag gäst­spe­lar i and­ras re­stau­rang­kök el­ler del­tar i lant­li­ga mat­fes­ti­va­ler.

Än­då hand­lar allt in­te om gast­ro­no­miskt ar­tis­te­ri för Tit­ti Qvarn­ström. Bäs­ta som­mar­ma­ten tyc­ker hon egent­li­gen är den som in­te är tilla­gad alls och som väx­er all­de­les runt knu­ten.

– En solvarm jord­gub­be di­rekt i mun­nen, det finns ing­et bätt­re! Fi­nas­te rå­va­ror­na är de som väx­er i din egen el­ler gran­nens träd­gård.

Hem­ma i sin egen skö­ter hon om si­na od­ling­ar av oli­ka sor­ters krydd­väx­ter och grön­sa­ker som är svå­ra att få tag på, in­klu­si­ve smult­ron och an­norlun­da slags ra­bar­ber.

Och än i dag hän­der det fak­tiskt att hon ger sig ut på vand­ring en le­dig dag för att ploc­ka ät­ba­ra ör­ter och blom­mor. Att kom­po­ne­ra och till­re­da som­ma­rens sma­ker ver­kar va­ra Tit­tis sätt att nju­ta av års­ti­den.

– Och ef­ter en lång kväll på re­stau­rang­en stic­ker ibland he­la kö­ket ner till Väst­ra Ham­nen för ett mid­natts­dopp. Det är vår som­mar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.