KAL­LA FAK­TA FLÄ­DER- & PÄRONPALETAS S 6–8 por­tio­ner

Man­do­lin. Lägg en pä­ron­ski­va i var­je glass­form. Häll på saf­ten och ställ in for­mar­na i fry­sen 1–2 tim­mar. Sätt i glasspin­nar och låt glas­sen stå i fry­sen över nat­ten. 2. Ta ut for­mar­na ur fry­sen. Spo­la has­tigt ljum­met vat­ten över dem och los­sa glas­sar­na.

Mat & Vin - - Glass - Pa­le­tas

av soc­ker­lag, nå­gon smak­till­sats och even­tu­ellt ge­la­tin el­ler ägg­vi­ta för kon­si­sten­sen skull. Myc­ket soc­ker el­ler sprit gör att sor­be­ten in­te fry­ser. är frukt­glasspin­nar som görs på färsk frukt – bi­tar och puré samt väts­ka – vat­ten, ko­kos­vat­ten, mjölk, yog­hurt el­ler kon­den­se­rad mjölk. Par­fait är kall­rörd och görs ut­an glass­ma­skin. Den be­står av äggu­lor, soc­ker, visp­gräd­de och smak­sät­ta­re och ska stå i fry­sen i någ­ra tim­mar. Har den stått läng­re bör den tas fram en stund fö­re ser­ve­ring för att få rätt kon­si­stens. Har du ing­en glass­ma­skin gör du sme­ten en­ligt re­cept, stäl­ler in i fry­sen och tar ut den och rör 2–3 gång­er un­der in­frys­ning­en. Det blir dock in­te rik­tigt sam­ma krä­mig­het på glas­sen.

Lägg he­la bi­tar av frukt i di­na pa­le­tas, blir så fint!

Ex­pe­ri­men­te­ra gär­na med din gar­ne­ring. Kanske mörk cho­klad blir snyggt mot den vi­ta glas­sen?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.