Sve­ri­ge

ÖLA DIG RUNT Var kan du speg­la dig i rost­fria plåt­tan­kar, sma­ka pin­färsk öl och lä­ra dig hur malt, hum­le, jäst och vat­ten blir till bärs? På ett bryg­ge­ri! Öl­do­ma­re Lars Sjöstedt tip­sar om skum­man­de ut­flykts­mål i som­mar.

Mat & Vin - - Testat -

et som hän­der på den svens­ka bryg­ge­ri­sce­nen är häp­nads­väc­kan­de. På ba­ra tre år har an­ta­let öl­till­ver­ka­re för­dubb­lats och tic­kar just nu in på runt 220 styc­ken. Så många har Sve­ri­ge in­te haft på hund­ra år!

Ef­ter bot­ten­ni­vån på 1980-­ta­let, då en hand­full jät­tar do­mi­ne­ra­de mark­na­den med gyl­len­gul in­du­stri­la­ger, bör­ja­de en lång­sam till­växt un­der 1990ta­let. Se­dan är det prop­pen ur – nu­me­ra re­gi­stre­ras i snitt 4–5 nya bryg­ge­ri­er var­je må­nad.

Ba­ra i Enske­de, där jag bor, finns två små hant­verks­bryg­ge­ri­er, ett star­ta­de i en gil­lestu­ga, det and­ra hål­ler till i ett vil­la­garage. Och så ser det ut i sto­ra de­lar av lan­det. Från Ar­vid­sjaur till Ystad kan du dric­ka or­tens eg­na pa­le ale el­ler hel­maltsla­ger.

EF­TER DE­CEN­NI­ER av cent­ra­li­se­ring har öl bli­vit lo­kal­pro­du­ce­rat igen – och ti­den när det ba­ra fanns stor stark i kra­nar­na känns väl­digt av­läg­sen.

Den 20 ju­li kan du stu­de­ra ölund­ret på nä­ra håll när mäng­der av bryg­ge­ri­er slår upp por­tar­na på Ölets dag. Träf­fa män­nen och kvin­nor­na som ska­par din fa­vo­ri­töl och lär dig mer om pro­ces­sen bakom en in­dia pa­le ale el­ler im­pe­ri­al stout. På fle­ra stäl­len kom­mer det att fin­nas möj­lig­het att provsma­ka näs­tan di­rekt från tan­kar­na.

Men na­tur­ligt­vis går det bra att be­sö­ka ett bryg­ge­ri även and­ra da­gar i som­mar. Många er­bju­der all­män­he­ten vis­ning­ar med öl­prov­ning, om man ba­ra bo­kar i för­väg. Of­ta finns dock mi­ni­mikrav på an­ta­let per­so­ner, så det kan va­ra idé att sam­la släk­ten el­ler kom­pis­gäng­et för ut­flyk­ten. Här in­till finns någ­ra tips från norr till sö­der, men en nå­got så när kom­plett lis­ta över lan­dets bryg­ge­ri­er hit­tar du på Svens­ka öl­främ­jan­dets hem­si­da www.shbf.se.

OM DU IN­TE har sma­kat öl bryggt i hem­mil­jö med tra­di­tio­nel­la me­to­der så finns chan­sen un­der se­mestern. Bakom ex­plo­sio­nen av spän­nan­de lo­kalt öl står i många fall en­tu­si­as­tis­ka hem­bryg­ga­re som ska­lar upp och le­ver sin dröm. Var­för in­te ta en sväng till nå­gon av de som­mar­träf­far som SHBF:S lo­ka­la av­del­ning­ar an­ord­nar runt om i lan­det? Som den po­pu­lä­ra täv­ling­en i upp­länds­ka Lövstabruk 30 ju­li ­el­ler Adel­sö öl­fes­ti­val 18 ju­ni.

Var du än ham­nar är chan­sen stor att du blir du bju­den på nå­got som gör det svens­ka ölund­ret all­de­les glas­klart. Även om det ga­ran­te­rat ser­ve­ras ofil­tre­rat.

Det har in­te fun­nits så många svens­ka bryg­ge­ri­er på hund­ra år som det finns i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.