Se­mester­fi­ka

Dig runt Sve­ri­ge Stan­na på vägen el­ler ta en om­väg. Run­tom i Sve­ri­ge finns många kafé­er vär­da ett mum­sigt stopp. Vi gui­dar till 10 fa­vo­ri­ter – från norr till sö­der. En påtår, tack!

Mat & Vin - - Kafésommar -

JÄMT­LAND

Med grön om­tan­ke I en jät­tes­tor och fin träd­gård, med om­sorgs­fullt pla­ne­rad plan­te­ring, kan du avnju­ta go­da – och eko­lo­gis­ka – ka­kor. (Mis­sa till ex­em­pel in­te den maf­fi­ga mo­rotska­kan!) Här finns ock­så en här­lig träd­gårds­buffé med ma­ti­ga­re rät­ter och frä­scha sal­la­der. Allt som görs i Krets­lopps­hu­set har en grön tan­ke. Höns pic­kar runt knu­ten och i den fi­na ro­sen­träd­går­den blom­mar upp till 80 sor­ter. Krets­lopps­hu­set, Mör­sil, Kyrk­vä­gen 5 www.krets­lopps­hu­set.com

HÄL­SING­LAND

Drick kaf­fe med Lill-babs Hon är in­te all­tid på plats, men ibland kan man stö­ta på Järvsös kän­das­te pro­fil Bar­bro ”Lill-babs” Svens­son just här. I hen­nes caf­fär dri­ver Järvsö gårds­ba­ge­ri kafé­verk­sam­het med smas­kigt fi­ka och lät­ta­re lun­cher. Dess­utom en ut­ställ­ning om Lill-babs liv. Lill-babs caf­fär, Järvsö, Lång­hans www.lill-babs.com DA­LAR­NA Pärla vid Daläl­ven Da­lar­nas älds­ta kafé lig­ger vac­kert be­lä­get med ut­sikt över Daläl­ven. Det är po­pu­lärt bland bå­de båt­folk och mo­tor­cy­klis­ter – och de­ras be­und­ra­re för­stås. Lägg till vid båt­plat­sen och tes­ta klas­si­kern Häst­rä­kan, en smör­gås med hälf­ten räk­sal­lad och ägg, hälf­ten häst­korv. Värd att pro­va! Båt­mack finns bred­vid kafé­et. Tor­sångs café, 1 mil ut­an­för Bor­länge, Tor­sång 132 www.tor­sång­sca­fe.se

SÖRM­LAND

Fros­sa på kakslot­tet Nor­ra Eu­ro­pas störs­ta kak­bord, med dry­ga 60-ta­let sor­ters hem­bakt bröd, hit­tar du på Tax­inge slott, även känt som Kakslot­tet. På som­ma­ren kan du ta dig hit med ång­båt från Stock­holm, och ka­kor­na avnju­ter du i slottspar­ken. Slot­tet har även ett stort sor­ti­ment av ägg-, glu­ten- och lak­tos­fria bak­verk. Tax­inge slotts­café, Ny­kvarn, Näs­by 52 www.tax­ing­eslott.se

Text: NI­NA JA­KOB­SON & CHAL­LE LUND­HOLM

ÖS­TER­GÖT­LAND Glass­klas­si­ker! Sve­ri­ges kanske po­pu­lä­ras­te glasski­osk lig­ger vid Gö­ta ka­nal i lil­la ­Sö­der­kö­ping. Här kan kö­er­na va­ra oänd­ligt långa, trots de 65 an­ställ­da. Men glas­sen gör ing­en be­svi­ken. Välj bland 60 egen­kom­po­ne­ra­de glass­rät­ter med fan­ta­si­ful­la namn som Wacky woodoo, Blue­ber­ry hill och Bubb­li­ga Bengt. El­ler vad sägs om en co­los­se­um för 475 kro­nor (re­kom­men­de­ras för fle­ra)? Smult­ron­stäl­let, Sö­der­kö­ping, Sluss­plan, Kanal­ga­tan www.smult­ronstal­let.se

VÄS­TER­GÖT­LAND Af­ter­noon tea på in­ner­går­den Sam­mets­sof­for och kri­stall­kro­nor in­om­hus och my­sig ute­ser­ve­ring på in­ner­går­den till det fö­re det­ta gäst­gi­ve­ri­et och han­dels­hu­set från 1700-ta­let som rus­tats och nu in­hy­ser det­ta fi­na och White gui­de-ut­val­da

kafé. Närms­ta gran­ne är Bal­ders ha­ge. Här kan du nju­ta av af­ter­noon tea, stor sön­dags­fi­ka-buffé, hem­ba­ka­de kladd­ka­kor, bär­pa­jer och coo­ki­es. Och så en hel del var­ma rät­ter. Nygrens café, Alingsås, Drott­ning­ga­tan 27 www.ny­grensca­fe.se

SMÅ­LAND Fi­ka i gam­mal bruks­mil­jö Res 100 år till­ba­ka och upp­lev bruks­mil­jön från förr. På Hu­se­by bruk kan du tit­ta på de gam­la vat­ten­hju­len i kvar­nen, ki­ka in i slot­tet, spat­se­ra i den kul­tur­min­nes­märk­ta par­ken – och fi­ka i det gam­la me­je­ri­et. Me­nyn upp­da­te­ras stän­digt ut­i­från vad som väx­er i köks­träd­går­den el­ler vad som finns hos and­ra lo­ka­la pro­du­cen­ter. Allt är hem­la­gat. Frö­kens café och ­re­stau­rang, Hu­se­by bruk, Grimslöv www.hu­se­by­bruk.se GOT­LAND Fi­ka med ljuv­lig ut­sikt Gam­mal seg­lar­stu­ga som byggts om till fik med vedel­dad sten­ugn och fan­tas­tiskt bröd. Mis­sa in­te kar­de­mum­ma­bul­lar­na – de är ljuv­li­ga! Här fi­kar man i den sto­ra träd­går­den el­ler på ter­ras­sen med ut­sikt över he­la ha­vet. Blir ni uttrå­ka­de finns ett ping­is­bord att springa av sig vid. Och kom­mer du in­te i väg de tre mi­len från Vis­by har ba­ge­ri­et en li­ten bröd­bil som står i Ös­ter­cent­rum. Själ­sö ba­ge­ri, Själ­sö, Själ­sö­vä­gen 10 Själ­sö ba­ge­ri Vis­by på Fa­ce­book SKÅ­NE Po­pu­lärt slotts­häng Tv-koc­ken och kok­boks­för­fat­ta­ren ­Ta­req Tay­lors po­pu­lä­ra pärla i Mal­mö­hus slotts­träd­gård lig­ger mitt i cen­tra­la Mal­mö. Här hit­tar du su­per­go­da ka­nel­bul­lar, kryd­dig mo­rotska­ka och lätt ci­tron­ma­räng­paj, men även varm mat, vin och öl, på me­nyn. Allt är eko­lo­giskt, närod­lat och gjort med en mas­sa om­tan­ke, pas­sion och kär­lek – om kaféä­gar­na själ­va får sä­ga det. Slotts­träd­går­dens Kafé, Mal­mö, ­Mal­mö­hus­vä­gen 8 www.slotts­trad­gar­denska­fe.se Sve­ri­ges syd­li­gas­te kafé Längst ner på Sve­ri­ges syd­li­gas­te ud­de Smy­ge­huk lig­ger ock­så Sve­ri­ges syd­li­gas­te kafé – med fin ut­sikt över ham­nen och ha­vet. Njut av en räk­mac­ka på hem­bakt Hönöka­ka, en ut­sökt kar­de­mum­ma­bul­le el­ler en ljuv­lig cho­kladko­la i träd­går­den el­ler på den in­gla­sa­de ve­ran­dan. Kaf­fet är ita­li­enskt och rät­tig­he­ter­na full­stän­di­ga. Här säljs ock­så en del lo­ka­la mat­va­ror. Café Smy­ge, Smy­ge­huk, Smy­ge strand­väg 4F www.ca­fe­smy­ge.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.