Pac­ka pick­nick­kor­gen med fa­vo­ri­ter för al­la åld­rar.

Det är dags att kom­ma ut och nju­ta! För­be­red enk­la rät­ter och lägg ­kru­tet på att ser­ve­ra fint för en ljuv­lig mål­tid i det grö­na.

Mat & Vin - - Innehåll -

fter en lång och mörk vin­ter är en av de sa­ker jag läng­tar ef­ter all­ra mest att få äta mål­ti­der ut­om­hus. Un­der bar him­mel, i sko­gen, på stran­den el­ler i en när­lig­gan­de stads­park sma­kar ma­ten all­tid ex­tra gott.

Det är en all­de­les spe­ci­ell käns­la – så ut och njut så fort vär­men ger oss möj­lig­het! Att få ta fram den fi­na pick­nick­kor­gen och pac­ka den om­sorgs­fullt är un­der­bart.

PICKNICKEN FÅR gär­na in­ne­hål­la re­la­tivt enk­la rät­ter, men det är än­då ro­ligt att få pyss­la och för­be­re­da pre­cis som in­för en hem­ma­mid- dag. Att väl­ja små skå­lar, bur­kar, tall­ri­kar, be­stick och tygser­vet­ter sät­ter ex­tra guld­kant på ute­mål­ti­den.

Ta med fot­boll, bränn­bolls­trä, någ­ra sol­hat­tar och sa­rong­er för att för­stär­ka strand­fe­e­ling­en vid den­na pick­nick, pac­kad i en char­mig skrin­da.

Smak­ri­ka rör­or, gott bröd och små mini­paste­jer till­sam­mans med grön­sa­ker av oli­ka slag pas­sar per­fekt vid pick­nick. Själv­klart bju­der du på nå­got sött och gott ef­teråt, såsom en ma­za­rin med som­rig ­ra­bar­ber, mums!

Njut av en här­lig pick­nick och skå­la in som­ma­ren!

Pac­ka skrin­dan full–– så slip­per du bä­ra!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.