Grö­na bur­ga­re. Mar­tin Nor­din om kons­ten att gril­la smar­ri­ga ve­go­bur­ga­re.

Det be­hö­ver inte va­ra kött i bur­ga­ren för att den ska bli smar­rig – tvärtom. I ve­go­bur­ga­re finns plats för kre­a­ti­vi­tet och nya sma­ker häv­dar mat­nör­den Mar­tin Nor­din som gjort en hel kok­bok med grö­na bur­ga­re.

Mat & Vin - - SOMMAIRE - AV MA­LIN OTTOSSON FOTO MAR­TIN NOR­DIN OCH OS­KAR FALCK

Till var­dags job­bar Mar­tin Nor­din med stra­te­gisk kom­mu­ni­ka­tion på Ikea. Men på fri­ti­den la­gar han mat som han de­lar med fa­milj och vän­ner och på Instagram.

– Jag var kock i flot­tan när jag gjor­de lum­pen och jag har många mat­in­tres­se­ra­de vän­ner, sä­ger han.

I Martins förs­ta eg­na kok­bok la­gar han 31 oli­ka bur­ga­re, al­la utan kött. Han äter fort­fa­ran­de kött själv men allt mer säl­lan.

– Jag ha­de någ­ra kom­pi­sar som var ve­ge­ta­ri­a­ner. När de skul­le ta med en egen quorn­biff blev det ba­ra för trå­kigt. Man vill ju la­ga mat som pas­sar till al­la.

Mar­tin gil­lar ”ner­du­kad” so­ci­al mat, det får inte va­ra för tju­sigt och då är ju bur­ga­re per­fekt.

– Se­dan vi fick barn blir det mer fo­kus på att la­ga och äta hem­ma och vi bru­kar bju­da hem kom­pi­sar på taco­kväll el­ler bur­gar­kväll och så får al­la ta med nå­got som pas­sar till. Det blir all­tid li­te po­si­tiv kon­kur­rens där al­la sat­sar på att ta med nå­got grymt gott; en sås, rö­ra, sal­lad el­ler kanske bröd.

Mar­tin tyc­ker att just ve­ge­ta­ris­ka bur­ga­re öpp­nar upp för fan­ta­si och nya smak­möj­lig­he­ter.

– När man gör en van­lig ham­bur­ga­re är det lätt att ba­ra fun­de­ra över köt­tet och hur det ska tilla­gas. När du gör en bur­ga­re av grön­sa­ker finns inte sam­ma tyd­li­ga för­la­ga. Då finns det stör­re möj­lig­he­ter att va­ra kre­a­tiv.

I många fall har han ut­gått ifrån go­da ve­ge­ta­ris­ka rät­ter och gjort om dem till bur­ga­re.

– En av mi­na fa­vo­ri­ter i boken är till ex­em­pel en au­ber­gi­ne­bur­ga­re med hem­gjord to­mat­ketchup och ka­ra­mel­li­se­rad lök. Den har myc­ket smak och en bra tex­tur. Där har jag ut­gått från den ita­li­ens­ka rät­ten me­lan­za­ne, med au­ber­gi­ne, to­mat och moz­za­rel­la, men gjort en bur­ga­re av den. Det fi­na med bur­gar­na i boken är att man kan ploc­ka ihop sma­ker och till­be­hör som man själv vill.

Mar­tin re­kom­men­de­rar att man i förs­ta hand tän­ker på sma­ken för­stås och se­dan ser till att få till en ba­lans mel­lan sy­ra, säl­ta och söt­ma och dess­utom oli­ka tex­tu­rer.

– Gör man till ex­em­pel en bur­ga­re av söt­po­ta­tis så kanske man inte ska väl­ja bri­oche­brö­det som ock­så är gans­ka sött. Bur­ga­re gjor­da på balj­väx­ter blir ge­ne­rellt li­te tor­ra­re. Då kan man till ex­em­pel väga upp med ost, ka­ra­mel­li­se­rad lök och gär­na en god ma­jon­näs för att få till saf­tig­he­ten.

And­ra tips från Mar­tin för att gö­ra en bra ve­go­bur­ga­re är att till ex­em­pel an­vän­da nöt­smör som bå­de ger smak och fun­ge­rar som bin­de­me­del. Bbq-sås och stekt el­ler gril­lad svamp ger till ex­em­pel en god rö­kig­het. Och lök är för­stås vik­tigt för att få till en bra smak.

– Jag är ock­så väl­digt glad i ör­ter av oli­ka slag. Ko­ri­an­der an­vän­der jag of­ta och per­sil­ja tyc­ker jag är en gans­ka un­derskat­tad smak­sät­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.