Vin till gril­lat. Mat­cha grill­ma­ten med de go­das­te vi­ner­na just nu.

För en full­än­dad grillupp­le­vel­se ska såklart även vin­gla­set fyl­las med nå­got pas­san­de och gott. Här är någ­ra smar­ta tips på vägen.

Mat & Vin - - SOMMAIRE - AV ANDRE­AS GRU­BE FOTO ISTOCKPHOTO

Hal­va gre­jen med att la­ga mat är själ­va för­be­re­del­ser­na, att stå länge och pre­pa­re­ra al­la in­gre­di­en­ser, skä­ra, hac­ka, rö­ra ihop. Och det är ock­så en av an­led­ning­ar­na till att jag, som så många and­ra, äls­kar när grillen åker fram om som­ma­ren. Att gril­la in­ne­bär ju verk­li­gen en smär­re ri­tu­al – som be­hö­ver, och tillåts, ta sin tid. Ska man gril­la krävs tid och en­ga­ge­mang i allt från att fixa ma­ri­na­den, job­ba fram den per­fek­ta glö­den till själ­va gril­lan­det. Det är ock­så nå­got av den ul­ti­ma­ta se­mester­käns­lan när man får ploc­ka ut skär­brä­dan och al­la in­gre­di­en­ser och stå i ef­ter­mid­da­gens av­ta­gan­de sol­ljus och för­be­re­da.

Och gi­vet­vis är en stor del av grill­ce­re­mo­nin att ock­så få stå och läpp­ja på nå­got gott un­der tillag­nings­pro­ce­du­ren. En kall öl sit­ter ald­rig fel, men of­tast fö­re­drar jag ett bra glas vin.

Men hur ska man tän­ka då, när man vill sy ihop den bäs­ta kom­bon mel­lan vin och gril­lat – gril­lad mat bju­der ju of­ta på sto­ra sma­ker, med gott om kryd­dor och gi­vet­vis de brän­da och rö­ki­ga to­ner­na från själ­va grill­glö­den?

Grund­re­gel num­mer ett är gi­vet­vis, som all­tid, att dric­ka det du själv tyc­ker är gott. Vill du kö­ra kris­pigt vitt el­ler en bä­rig rosé till ox­fi­lén – gör det! Det finns ald­rig någ­ra rätt el­ler fel i de här sam­man­hang­en, låt din per­son­li­ga smak sty­ra.

Ett an­nat svar är att match­ning­en såklart ock­så be­ror på rå­va­ra, och om du än­då vill ha någ­ra prak­tis­ka tips på vägen kom­mer här li­te grund­rikt­lin­jer att ha i bak­hu­vu­det.

Fö­re ma­ten

Jag blir som all­ra lyck­li­gast av att slå upp en röd bour­gog­ne el­ler beau­jo­lais i stor ku­pa sam­ti­digt som jag fix­ar och pil­lar. Saf­tigt, sy­ra­rikt, läs­kan­de och ap­ti­tre­tan­de – och den får gär­na va­ra mer väl­kyld än van­ligt från start, ner mot tolv tret­ton gra­der, ef­tersom vi­net snabbt värms upp i gla­set om som­ma­ren.

Ett glas cham­pagne är ju såklart ock­så all­tid – jag upp­re­par: all­tid – rätt, lik­som en re­jält kris­pig ri­es­ling.

Fisk & skaldjur

Allt­så, det finns knappt nå­got go­da­re i he­la värl­den än en hel­gril­lad ab­bor­re, inlin­dad i fo­lie till­sam­mans med re­jä­la mäng­der smör, ci­tron och ör­ter. Fisk över­lag är nå­got som jag tyc­ker al­la bor­de läg­ga mer av på grillen i som­mar.

Vin­mäs­sigt är det till­be­hö­ren som får av­gö­ra vin­va­let. Går du på just det li­te syr­li­ga och ci­trus­driv­na är det i mi­na ögon klock­rent med ex­em­pel­vis en cha­blis el­ler kris­pig Sau­vig­non Blanc, gär­na från San­cer­re el­ler Pouil­ly-fumé. Kör du li­te stöd­di­ga­re och fe­ta­re till­be­hör som ai­o­li el­ler ski­rat smör kan du gott un­na dig en lätt ek­fatslag­rad char­don­nay. Spa­na till ex­em­pel in bur­gun­dis­ka Mâcon­nais för vi­ner med bå­de re­jäl kropp och rim­lig prislapp. Glöm hel­ler inte bort rosé som of­ta är ett klock­rent val till gril­lad fisk, ba­ra den inte är för söt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.