In­ter­vju. Jonas Cram­by om sin se­nas­te grill­pas­sion.

EN ÖV­NING I MINDFULNESS

Mat & Vin - - SOMMAIRE - AV ULRIKA FÜRSTENHOFF

Glöm vil­la­träd­går­dar­nas maf­fi­ga sta­tus­sym­bo­ler och de se­nas­te åren allt stör­re kött­styc­ken. När du gril­lar ja­panskt är det enk­la, por­tab­la gril­lar som gäl­ler. Så enk­la att vem som helst kan tilla­ga en fest­mål­tid. I par­ken el­ler på bal­kong­en. Ett tips från för­fat­ta­ren Jonas Cram­by är att stäl­la gril­lar­na mitt på bor­det, så att al­la kan va­ra med på grill­ning­en.

– Det blir väl­digt so­ci­alt, ett skönt sätt att gril­la på. Och även om det för­stås bli li­te nör­dig kring det här och sö­ka länge efter rätt rå­va­ror och pry­lar så känns det en­kelt.

Jonas sä­ger att han själv till­hör den li­te nör­di­ga ska­ran som suk­tar efter snyg­ga ja­pans­ka pry­lar till grill­mid­da­gen, men att det finns nå­got för al­la i hans kok­bok, som släpps i bok­han­deln i mit­ten av maj. Där finns för­u­tom re­cept även gott om prak­tis­ka tips och väg­led­ning till pas­san­de ma­ri­na­der och så­ser. Du får ock­så en gui­de till de oli­ka tek­ni­ker­na. Har du nå­gon per­son­lig fa­vo­rit i boken, som du gär­na åter­kom­mer till?

– Jag äls­kar kimchi, tilla­gat på oli­ka sätt, och la­gar det väl­digt of­ta. Till ex­em­pel finns re­cept på Bok­keum­bap, stekt kimchi­ris, som är en rik­tig fa­vo­rit. Och kål­sal­la­den, den är per­fekt till det mesta!

Jonas Cram­bys för­ra bok­pro­jekt hand­la­de om tex­as bar­be­que, nå­got som ock­så lig­ger ho­nom varmt om hjär­tat.

– Bar­be­que blir ba­ra stör­re och stör­re, det är ju som en egen sub­kul­tur. Men jag tän­ker själv inte så myc­ket på tren­der när jag väl­jer äm­ne för en kok­bok, jag blir ny­fi­ken på nå­got och så tar jag re­da på allt jag kan om det, re­ser om­kring och gör re­se­arch. Det är spän­nan­de. Men vad tror du om den ja­pans­ka grill­ning­en, kom­mer många att ha­ka på?

– Ja det tror jag ab­so­lut, med tan­ke på hur stort in­tres­set är för asi­a­tisk mat i öv­rigt. Jag tyc­ker att många av re­cep­ten i boken är myc­ket an­vänd­ba­ra även i var­da­gen, inte ba­ra till fest. Det känns som att det blir allt fler grill­må­na­der på ett år, många med mig gril­lar ju året runt.

Att gril­la ja­panskt är kul, smart och an­norlun­da. – Of­tast gril­lar man länge men äter snabbt men här är det pre­cis tvärtom, sä­ger mat­skri­ben­ten Jonas Cram­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.