Gril­la ve­ge­ta­riskt

Grön­sa­ker är väl­digt gott att gril­la! Här är tips och smak­kom­pi­sar till det grö­na på grillen.

Mat & Vin - - SMAKKOMPISAR - AV ULLA KARLSTRÖM OCH CE­CI­LIA LUNDIN FOTO ULRIKA POUSETTE OCH PE­TER CARLS­SON

TIPS!

Trä gär­na upp grön­sa­ker på spett el­ler an­vänd en grill­korg el­ler -hals­ter. Då kan man ock­så gril­la mind­re bi­tar av grön­sa­ker som an­nars lätt skul­le tril­la ge­nom gall­ret. Fo­lie­pa­ket är ett bra sätt att gril­la rot­fruk­ter, som be­hö­ver lång tillag­nings­tid. Ski­va till ex­em­pel röd­be­ta, mo­rot och rot­sel­le­ri och blan­da med oliv­ol­ja, ör­ter el­ler ost och gril­la i pa­ket tills de är mju­ka. Svamp går myc­ket bra att gril­la, till ex­em­pel por­to­bel­lo, där den sto­ra hat­ten kan fyl­las med ost el­ler ett kryd­digt ört­smör. Pens­la all­tid grön­sa­ker­na med ol­ja så att de inte fast­nar på gall­ret. Häll gär­na dres­sing el­ler ma­ri­nad över de fär­diggril­la­de grön­sa­ker­na. And­ra ve­ge­ta­ris­ka god­sa­ker att läg­ga på grillen: to­fu, quorn­fi­lé, so­ja­bif­far och bif­far av bö­nor el­ler kikär­ter. To­fu och quorn pas­sar bra att ma­ri­ne­ra in­nan de gril­las så att de får ex­tra smak. Hal­lou­mi­ost är som gjord för att gril­las! Fe­ta­ost kan ock­så gril­las för­sik­tigt, an­ting­en di­rekt på gall­ret el­ler på alu­mi­ni­um­fo­lie.

SMAK­KOM­PI­SAR TILL VE­GE­TA­RISKT

1. Bal­sam­vi­nä­ger är ett gi­vet in­slag i vi­nä­grett som hälls över fär­diggril­la­de grön­sa­ker. Pro­va den ock­så i ma­ri­na­der till ex­em­pel till quorn. 2. Blad­per­sil­ja har inte li­ka mar­kant smak som krus­per­sil­ja och pas­sar därför bätt­re till de mil­da grön­sa­ker­na. 3. Fin­hac­kasom sor­ter Chi­li hälls kan ger chilinö­ver gril­las grön­sa­ker­na­gril­la­de­och he­la blan­da­och grön­sa­ker.en ser­ve­ras­med skön en smak­skjuts.Mil­da­resom vi­nä­grett till­be- chi­li­hör.4. Dra­gon har en li­te lak­ritssma­kan­de ton som pas­sar myc­ket bra ihop med mil­da grön­sa­ker som gril­lad spar­ris. 5. Fe­ta­ost smu­las of­ta över sal­la­der men är ock­så god att ri­va över ny­gril­la­de grön­sa­ker för att ge dem li­te säl­ta. Pro­va ock­så att fyl­la till ex­em­pel pap­ri­ka, to­mat­hal­vor och squash­stub­bar med fe­ta in­nan grön­sa­ker­na gril­las. 6. och Flingsalt tilla­ga­de är grön­sa­ker.gott att strö över bå­de råa 7. Hård­ost är ett sätt att hö­ja bå­de sma­ken och pro­te­in­vär­det på grön­saks­rät­ter. Välj gär­na en väl­lag­rad ost som sma­kar myc­ket. 8. Kör­vel är en li­te bort­glömd ört som trivs bra ihop med grönt. Den är fram­för allt god till rot­fruk­ter och gär­na till­sam­mans med ci­tron. Sma­ken är li­te lätt lak­rits­ak­tig. 9. Mus­kot­nöt rivs och pas­sar bra i ma­ri­na­der till grön­sa­ker. Det är ock­så gott att ri­va över de fär­diggril­la­de grön­sa­ker­na, men ta med måt­ta, mus­ko­ten har en gans­ka do­mi­nant smak. 10. Se­sam­frön med sin li­te nöt­ak­ti­ga smak, pas­sar bå­de till pa­ne­ring, till ex­em­pel ski­vor av squash som se­dan gril­las, och som smak­gi­va­re i ma­ri­na­der och dres­sing­ar. 11. grön­saks­rät­terTa­hi­ni är en en se­sam­pasta­fyl­lig och god som se­sam­smak.ger oli­ka Ta­hi­ni an­vänds myc­ket i Mel­la­nöstern och in­går i kikärts­rö­ran hum­mus. 12. Tim­jan finns i många oli­ka sor­ter och al­la sma­kar li­ka bra till grön­saks­rät­ter. Fun­kar bå­de i ma­ri­na­der och att strö över den fär­diggril­la­de ma­ten.

Gril­la­de grön­sa­ker som en­sam­rätt el­ler till­be­hör, ring­la gär­na över en smak­rik vi­nä­grett.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.