8 MÅSTEN i nya he­ta Helsing­fors

I Helsing­fors på­går nå­got av en kro­g­ex­plo­sion. Ba­ra se­nas­te två åren har över 30 nya kro­gar öpp­nat. Lägg till ho­tell, de­sign­bu­ti­ker och helt nya shop­ping­stråk och du har mas­sor av an­led­ning­ar att be­sö­ka vår gran­ne i öst.

Mat & Vin - - Smatt & Gott - AV MALIN TURUNEN

LÖYLY I Helsing­fors finns den ar­ki­tek­to­nis­ka pär­lan Löyly. Här är al­la oli­ka ba­stur vedel­da­de. Pro­va på en rök­ba­stu och ta ett sval­kan­de dopp i ha­vet ef­teråt. loyly­helsin­ki.fi BASBAS & STAFF WINE BAR Fin­lands mest lo­van­de som­me­li­er Sebastian Si­i­meslah­ti äls­kar na­tur­vi­ner och har öpp­nat my­si­ga vin­ba­ren Basbas & Staff Wine Bar. Hör ho­nom ta­la sig varm för oran­ge vin me­dan du nju­ter av lo­ka­la ta­pas vid bar­dis­ken. basbas.fi/wi­ne­bar JORD Pa­ret Sten­man-lang­hoff­lin­kro­gen Filip Ask. Lang­hoff Lil­la­sys­tern­dri­ve­roch Lin­da Miche-Jord lig­ger högst upp i shop­ping­cent­ret Kamp­pi (re­stau­rangav­del­ning­en kal­las Kort­te­li – kvar­te­ret) till­sam­mans med många and­ra fi­na re­stau­rang­er. Sitt i ba­ren med full in­syn i kö­ket och njut av en ma­ka­löst god rå­biff. re­stau­rantjord.fi HOLIDAY Ex­o­tiskt in­red­da Holiday lig­ger i ett helt nytt kro­gom­rå­de, Ka­na­va­ran­ta, om­gi­vet av vat­ten med fi­na ute­ser­ve­ring­ar, och så den­na pär­la med av­slapp­nad men proff­sig ser­vice. Mis­sa in­te de­ras fan­tas­tis­ka ce­viche och softs­hell crab. holiday-bar.fi BAR CÓN I sam­ma re­stau­rang­kom­plex där du fin­ner Jord hit­tar du ock­så Bar Cón – yt­ter­li­ga­re en trap­pa upp. På Bar Cón har de ett stort ut­bud av ver­mouth och helt un­der­ba­ra svamp­kro­ket­ter! De­ras and­ra ta­pas är li­ka väl­gjor­da. Den spans­ka koc­ken Ja­vi­er Ahe­do ger dig en smak av Bar­ce­lo­na mitt i Helsing­fors. bar- con.fi FIS­KEN PÅ DISKEN Helsing­fors bästa ost­ron­bar lig­ger ock­så på re­stau­rang­vå­ning­en i Kamp­pi. Är du in­te en ost­ro­näls­ka­re finns här fisk­rät­ter för al­la sma­ker. fis­ken.fi ROSTER På har den man gi­gan­tiska­lyc­kats få kro­gen­till en my­sig Roster stäm­ning med do­va fär­ger och 20-talsin­spi­re­rad in­red­ning. Ma­ten är dock topp­mo­dern, och här kan du ta en rätt i ba­ren el­ler nju­ta av en av­smak­nings­me­ny vid chef’s ta­b­le. ros­ter­helsin­ki.com OX I ett av de nya he­ta shop­ping- och krog­strå­ken i Helsing­fors, Lilla Ro­berts­ga­tan, hit­tar du lilla re­stau­rang­en OX. En av­slapp­nad fin­krog med kor­ru­ge­rad plåt på väg­gar­na, och trots det helt my­sig! Sitt i ba­ren och njut av att se koc­kar­na job­ba i det öpp­na kö­ket. Sma­ker från he­la värl­den ser­ve­ras här. re­stau­ran­tox.fi

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.