MAT­CHA KRÄFTORNA

Vin till kräftorna? Om du vill. Vin­skri­ben­ten Bengt-gö­ran Kron­stam tyc­ker att vår personliga smak ska få av­gö­ra dryc­kesva­let på kräft­ski­van.

Mat & Vin - - Dryckestips - TEXT OCH DRYC­KESTIPS BENGT-GÖ­RAN KRON­STAM FOTO SHUTTERSTOCK

Nub­be och öl. Så sä­ger tra­di­tio­nen och eti­kett­bo­ken. Och så sä­ger sma­ken. Själv ställer jag li­ka höga krav på des­sa dryc­ker som på mitt vin: I min smak är ett mörkt och/el­ler kraf­tigt, re­jält beskt öl bäst, och nub­ben mås­te va­ra helt torr och tvek­löst kummin- el­ler dill­do­mi­ne­rad, kanske med ett stänk malört­s­bränn­vin i, ser­ve­rad kyl­skåpssval och läpp­jad dropp­vis. Men även des­sa åsik­ter stö­ter på patrull hos and­ra som vill ha blek la­ger och söt nub­be. Så­dan är nu det som kall­las smak. En del äls­kar coca co­la till ma­ten, and­ra dric­ker juice. Vem ger dig el­ler mig rätt att ut­ta­la dik­ta­to­ris­ka dom­slut över det­ta? Bå­de ljust och mörkt öl, lik­som por­ter, sma­kar ut­märkt. Den personliga sma­ken får där­för av­gö­ra, och en bra idé är att kö­pa fle­ra öl­mär­ken och lå­ta gäs­ter­na väl­ja fritt.

Men vin då? För många är det li­ka otänk­bart som att ser­ve­ra ketchup till de ef­ter­läng­ta­de skal­dju­ren. När det gäl­ler kräf­tor hand­lar sma­kupp­le­vel­sen myc­ket om säl­tan, ett skäl till att öl pas­sar så bra. Det släc­ker törsten. Vin och salt är där­e­mot ing­en full­träff. Fast det be­ror på att de fles­ta kräft­kok är på tok för sal­ta. Det är den sista kräf­tan som ska sma­ka per­fekt, in­te den förs­ta. Den som lärt mig det­ta är kock­le­gen­den Gunnar For­sell. Hans re­cept rym­mer blott 30 gram grovt salt per li­ter väts­ka (1/2 flas­ka lättöl och två soc­ker­bi­tar/sju li­ter vat­ten). Kräftorna får ko­ka max fem mi­nu­ter, och i la­gen till­sätts mas­sor av färsk krondill, ef­ter ko­ket! Visst går det då att nju­ta av vin till kräftorna. Sär­skilt med bröd och en lag­rad ost som gif­ter sig med den jäs­ta dru­vans saft. Ett äp­pel­friskt, torrt el­ler halv­torrt vin med fram­trä­dan­de frukt­sy­ra kan sma­ka all­de­les för­träff­ligt. Tysk ri­es­ling är en klas­si­ker, och mitt all­ra förs­ta vin­min­ne är just det­ta – men även en musca­det el­ler sau­vig­non blanc pas­sar ut­märkt. Fram­för allt gäl­ler att det ska va­ra ett vin som du tyc­ker om i sig självt. Då är ock­så chan­sen störst att du upp­skat­tar vi­net till ma­ten – oav­sett vad du har på gaf­feln.

”Ett äp­pel­friskt, torrt el­ler halv­torrt vin med fram­trä­dan­de frukt­sy­ra kan sma­ka all­de­les för­träff­ligt”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.