Tom­my Myl­lymä­ki S

Någ­ra blad, ski­vad gurka och li­te to­mat. Så såg sal­la­den ut när Tom­my Myl­lymä­ki var barn. I sin nya bok gör han pre­cis tvärtom och fix­ar sal­lad som över­ras­kar och mät­tar.

Mat & Vin - - Sallad De Luxe - AV ULRIKA FÜRSTENHOFF FOTO UR BOKEN SAL­LAD ( NA­TUR OCH KUL­TUR)

al­lad är in­te läng­re vad det en gång var. En led­sen to­mat, ett par gurk­ski­vor och någ­ra blad. Även sal­la­den flyt­tar in i fin­rum­met, nu se­nast tack va­re krö­ga­ren och koc­ken Tom­my Myl­lymä­ki.

– Sal­la­den har bli­vit en rätt i sig som kan va­ra bå­de spän­nan­de, mät­tan­de och god. Jag vill gär­na vi­sa att det går att fixa fan­tas­tisk sal­lad bå­de snabbt och en­kelt, be­rät­tar Tom­my Myl­lymä­ki, som numera dri­ver Ju­li­ta Wärds­hus i Sö­der­man­land.

Själv äter han helst sal­lad ef­ter sä­song, kall och rå om som­ma­ren och kanske mer varm och ma­tig vin­ter­tid. Just nu, när kräft­ka­la­sen ho­par sig, bju­der han gär­na på en grön­sal­lad till pa­jen; en­kel i sig själv men med en dres­sing som för­gyl­ler.

– Jag äls­kar hur mångsidigt sal­lad kan va­ra. Kanske äts den en­sam till lunch, ihop med en kött­bit el­ler fisk till mid­dag – el­ler så gör man ett helt gäng och ser­ve­rar som buffé.

När du än väl­jer att nju­ta av sal­lad tip­sar Tom­my om de små de­tal­jer­na, det där lilla ex­tra, som att det är vik­tigt att få till schys­ta kon- si­sten­ser med hjälp av top­ping­ar som kru­tong­er och nöt­ter. Ett an­nat gott råd är att verk­li­gen tor­ka sal­la­den or­dent­ligt med en sal­lads­slunga.

– Dres­sing­en är ock­så vik­tig. Gör en som sma­kar bra i sig själv och kryd­da de and­ra in­gre­di­en­ser­na för sig. Men dres­sa la­gom myc­ket! Vil­ken är din fa­vo­rit­sal­lad i boken?

– Jag tyc­ker om li­te ovän­ta­de sal­la­der; rå­va­ror som kom­bi­ne­ras på ett nytt sätt. En kul grej är att läg­ga rå­riv­na rot­fruk­ter i en ring på en tall­rik och se­dan top­pa med varmt smält smör med ho­nung. Det pas­sar till det mesta i var­da­gen, till ex­em­pel fisk el­ler skal­djur. Den pas­sar ock­så fint höst och vin­ter när det är li­te kal­la­re och du kanske vill ha nå­got varmt.

Tom­my Myl­lymä­ki är små­barns­pap­pa, och en evig frå­ga är ju den om bar­nen och grön­sa­ker­na. Hur gör han för att loc­ka bar­nen till sal­lads­bor­det?

– Ett tips är att in­te blan­da ihop det till en sal­lad. Barn fö­re­drar ju of­ta en skål till var­je sak, och då är väl det bätt­re. Och ser­ve­ra det na­tu­rellt, ing­en dres­sing.

Myl­lymä­k­is nya bok ger dig tips, re­cept och in­spi­ra­tion!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.