BLAN­DA SAL­LAD

 MYL­LYMÄ­KI TIP­SAR

Mat & Vin - - Sallad De Luxe -

1. För­be­red in­gre­di­en­ser­na till din sal­lad.

2. Ploc­ka sal­la­den i he­la blad och riv se­dan i bi­tar om bla­den är för sto­ra. Har man sto­ra stam­mar kan man ploc­ka bort dem.

3. Skölj or­dent­ligt i kallt vat­ten så sal­la­den blir ren från grus och an­nan smuts. Om du vill ha den ex­tra kris­pig läg­ger du den i is­vat­ten. På som­ma­ren är sal­la­den of­ta väl­digt kris­pig än­då, an­nars är det ett trick som gör sal­la­den frä­scha­re och go­da­re. För­va­ra i ky­len om det in­te är dags att äta rik­tigt än.

4. Tor­ka sal­la­den or­dent­ligt, helst i sal­lads­slunga. Ju nog­gran­na­re du tor­kar sal­la­den, desto bätt­re fäs­ter dres­sing­en, och om det är vat­ten kvar på bla­den tun­nar det ut dres­sing­en och du får en tunn sör­ja i bot­ten av skå­len. In­te kul. Om du in­te har en sal­lads­slunga, snur­ra runt i sal­la­den i hand­duk ut­om­hus el­ler låt rin­na av or­dent­ligt i durk­slag. Tor­ka se­dan för­sik­tigt av vatt­net med en hand­duk.

5. DRES­SA SAL­LA­DEN. När du blan­dar en sal­lad är det vik­tigt att du har en vid bun­ke el­ler tall­rik. All­ra helst ska den va­ra så stor att man kan vän­da sal­la­den med hjälp av hän­der­na. Sprink­la ut dres­sing­en och bör­ja så snabbt som möj­ligt att blan­da. Vill man ring­la över myc­ket dres­sing snabbt kan man an­vän­da en plast­flas­ka istäl­let för att ske­da ut den. An­pas­sa mäng­den ef­ter hur tjock dres­sing­en är och tex­tu­ren på sal­la­den.

6. BLAN­DA. Ku­pa hän­der­na och vänd snabbt runt sal­la­den med dres­sing­en tills bla­den har ett tunt la­ger av dres­sing.

7. Lägg upp på tall­ri­kar och ring­la över li­te ex­tra oliv­ol­ja om det pas­sar. Ät så snart som möj­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.