Mat- & vin­proff­set Anet­te Rosvall.

Lätt mat pas­sar bra ihop med ett lätt vin, och sy­ran i ett vitt vin ba­lan­se­rar det fe­ta i en smör­sås. Anet­te Rosvall vill pep­pa oss att tän­ka mer på kom­bi­na­tio­nen mel­lan mat och vin.

Mat & Vin - - Innehall - AV MA­LIN OT­TOS­SON FO­TO CHARLOTTE GAWELL

Anet­te Rosvall är bå­de kock och som­me­li­er, kok­boks­för­fat­ta­re och dryc­kes­skri­bent, så mat och vin i kom­bi­na­tion är hen­nes spe­ci­a­li­tet. Hon tyc­ker att svens­kar ge­ne­rellt är gans­ka då­li­ga på att väl­ja vin ut­i­från den mat man ser­ve­rar.

– Ja, de fles­ta är då­li­ga på att va­ri­e­ra och pro­va nytt, sä­ger hon. Många hit­tar ett vin som de gil­lar, och se­dan kör de med det till all mat. Det kan ju in­te fun­ge­ra sär­skilt bra. Jag vill in­spi­re­ra och kanske ge en push till att vå­ga pro­va li­te nytt.

I NYA BOKEN Mat & Vin – re­cep­ten, vin­tip­sen och kons­ten att kom­bi­ne­ra (Se­mic) tip­sar hon om hur man ska tän­ka när man väl­jer vin. Till ex­em­pel pas­sar blom­kål med vit­löks­hum­mus bra ihop med ett vitt vin med hög frukt­sy­ra, hel gril­lad kyck­ling trivs bra ihop med ekad char­don­nay el­ler ett rött vin från Pi­e­mon­te och till des­ser­ten ma­za­rinka­ka pas­sar det sö­ta vi­net Mosca­tel de Setù­bal från Por­tu­gal. Dä­re­mot tyc­ker hon in­te att klas­si­kern jord­gub­bar och cham­pagne är sär­skilt lyc­kad. De syr­li­ga jord­gub­bar­na kan ge cham­pagnen en mi­ne­ral­ak­tig, näs­tan me­tal­lisk ton.

Anet­te har någ­ra bra tips för hur man ska hit­ta rätt vi­ner och vå­ga pro­va nya kom­bi­na­tio­ner.

– Ett sätt är att tän­ka: lätt mat – lätt vin. Väl­jer man ett tungt vin till lätt, ele­gant mat blir ju ma­ten helt över­körd, och vi­net bru­kar in­te hel­ler kom­ma till sin rätt. Of­ta pas­sar ma­ten från en viss re­gi­on väl­digt bra ihop med vi­net från sam­ma re­gi­on. De har ju ut­veck­lats till­sam­mans. Se­dan tyc­ker jag att man kan ta hjälp av den kun­ni­ga per­so­na­len på Sys­tem­bo­la­get. De är bra på att hjäl­pa till och tyc­ker of­ta att det är kul att pra­ta om mat och vin i kom­bi­na­tion.

MEN TROTS AL­LA TIPS är det ju den eg­na sma­ken som vin­ner i slutän­den. Anet­te bru­kar själv ser­ve­ra två oli­ka vi­ner när hon bju­der på mid­dag. Då kan gäs­ter­na pro­va hur de oli­ka vi­ner­na fun­ge­rar till­sam­mans med ma­ten. Ett av vi­ner­na kanske pas­sar bätt­re att dric­ka li­te se­na­re, ef­ter mid­da­gen.

Trots att hon är full av tips på hur vi kan hit­ta go­da kom­bi­na­tio­ner tyc­ker Anet­te in­te att vi ska dric­ka mer vin.

– Nej, in­te mer, men gär­na bätt­re vin. Box­vi­ner är till ex­em­pel of­tast in­te sär­skilt go­da. Kar­tong och plast gör att man mås­te till­sät­ta bå­de soc­ker och kon­ser­ve­rings­me­del till vi­ner­na för att de in­te ska bli ox­i­de­ra­de. Där­med dö­dar man en del av det som är le­van­de i ett vin och som gör att sma­ker­na ut­veck­las vi­da­re. Lägg på någ­ra ti­or och köp ett li­te dy­ra­re vin istäl­let så får du of­tast mer smak och be­hö­ver in­te dric­ka li­ka myc­ket. k

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.