Jessica Frej lär dig kne­pen.

Med enk­la re­cept, tips och tricks och gen­vä­gar ger tv-koc­ken Jessica Frej stres­sa­de fa­mil­jer pepp och in­spi­ra­tion till snabb och god var­dags­mat. Här bju­der vi på fy­ra smar­ri­ga rät­ter ur hen­nes nya kok­bok.

Mat & Vin - - Innehall - AV MA­LIN OT­TOS­SON RE­CEPT JESSICA FREJ FO­TO LI­NA EIDENBERG ADAMO

När man in­te or­kar tän­ka på var­dags­mat är det lätt att fal­la till­ba­ka på si­na säk­ra kort som man re­dan la­gat tu­sen gång­er och som all­tid fun­kar. Ing­et fel i det men hel­ler in­te sär­skilt in­spi­re­ran­de i läng­den. Med si­na för­enk­la­de var­dagsre­cept vill Jessica Frej ge oss någ­ra nya ess att kun­na dra fram ur rock­är­men en grå tis­dag.

– Jag har an­vänt så få råvaror som möj­ligt och så­dant som man of­ta har hem­ma. I fle­ra fall är det mi­na eg­na fa­vo­ri­tre­cept där jag har grans­kat var­je in­gre­di­ens no­ga, för­enk­lat och ska­lat ner. Ba­ra det som verk­li­gen ger rät­ten ka­rak­tär får fin­nas med.

– Jag gör till ex­em­pel of­ta la­sag­ne på fem mi­nu­ter med quorn där jag blan­dar al­la in­gre­di­en­ser i for­men. Det tar vis­ser­li­gen en halv­tim­me i ug­nen, men då kan man ju gö­ra nå­got an­nat un­der ti­den, slänga sig på sof­fan el­ler fixa med tvät­ten.

SNABBLAGADE RE­CEPT FÅR of­ta en stäm­pel av att va­ra trå­ki­ga. Men Jessica ser ing­en mot­sätt­ning mel­lan snabbt och gott.

– Många ver­kar glöm­ma att fisk till ex­em­pel går väl­digt snabbt att la­ga, sä­ger hon. Det går li­ka snabbt att la­ga en klas­sisk car­bo­na­ra som att ta fram frys­ta kött­bul­lar och ko­ka ma­ka­ro­ner.

JESSICA ÄLS­KAR ATT LA­GA mat och tyc­ker att det li­te mo­no­to­na ar­be­tet är li­ka me­di­ta­tivt som yo­ga.

– Även om jag själv äls­kar att la­ga mat så hin­ner in­te jag hel­ler läg­ga en tim­me på mat­lag­ning till var­dags. Men jag vill än­då äta gott och hem­la­gat. Mat­lag­ning är ett sätt att var­va ner och sam­la tan­kar­na, sam­ti­digt som man får va­ra li­te kre­a­tiv. Att stå i kö­ket 15 mi­nu­ter och fixa mid­dag räc­ker för att var­va ner och få god mat på bor­det.

Själv är Jessica glu­te­nin­to­le­rant, så al­la re­cept är la­ga­de ut­an glu­ten, men det är in­te nå­got hon gör en stor sak av.

– När det ska va­ra pas­ta el­ler bröd till ma­ten väl­jer man ju själv vil­ken sort man vill ha, sä­ger hon.

I da­gar­na lan­se­ras Youtu­be-ka­na­len Lätt­la­gat med Jessica Frej där Jessica bju­der på än­nu fler snab­ba maträt­ter, bak­ning, tricks och knep.

– Jag tyc­ker att det är jät­te­ro­ligt med mat­lag­nings-tv! Om man är osä­ker på hur man la­gar ett re­cept blir det of­tast lät­ta­re när man får se hur man gör. Kons­ten är att gö­ra su­perenk­la re­cept ut­an att tum­ma på smak och kva­li­tet, och att lyc­kas för­med­la det till tit­ta­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.