Svamp­tips i skog och bu­tik.

Att ploc­ka svamp är en pas­sion för många. Och det finns många bra knep för att ta hand om svam­pen på bäs­ta sätt. Här tip­sar vi om någ­ra van­li­ga svamp­sor­ter och vad de pas­sar bäst till.

Mat & Vin - - Innehall - AV CE­CI­LIA LUNDIN OCH UL­LA KARLSTRÖM FO­TO PER RANUNG

SVENSK SVAMP kan ploc­kas i skog och mark från ju­ni till ok­to­ber. De fles­ta svam­par är ät­li­ga och många fan­tas­tiskt go­da. Men man ska all­tid va­ra sä­ker på att man ploc­kar ät­lig svamp och in­te gif­tig. En del svam­par, som till ex­em­pel cham­pin­jo­ner, kan för­väx­las med den gif­ti­ga vi­ta flug­svam­pen, var­för man ska va­ra väl­digt sä­ker på att det är en cham­pin­jon – låt dem an­nars stå kvar i sko­gen el­ler på äng­en. När man ploc­kar svamp är det myc­ket bra att grov­ren­sa den re­dan i sko­gen. An­vänd en li­ten kniv, gär­na en så kal­lad svamp­kniv som har en bors­te i ena än­den. De fles­ta svamp­sor­ter bör för­väl­las in­nan de tilla­gas. Se­dan kan man tilla­ga svam­pen di­rekt el­ler fry­sa in. Vis­sa sor­ter pas­sar ock­så bra att tor­ka. Lägg dem glest på ett tid­nings­pap­per och låt dem tor­ka på en torr plats. Det finns över 10 000 oli­ka svampar­ter i Sve­ri­ge. Här pre­sen­te­rar vi någ­ra av de van­li­gas­te samt någ­ra sor­ter som säljs i bu­ti­ker.

1. TRATT­KAN­TA­REL­LER (kal­las ock­så höst­kan­ta­rel­ler) är små, myc­ket upp­skat­ta­de svam­par, bå­de att ploc­ka och att äta.

2. TRUMPETSVAMP (röd­gul el­ler svart) är ock­så upp­skat­ta­de mat­svam­par.

3. TAGGSVAMP, bå­de blek och röd­gul, har en mild svamp­smak och känns igen på sin tag­gi­ga un­der­si­da.

4. CHAM­PIN­JO­NER har en mild, fin smak och går bra att äta råa, ma­ri­ne­ra­de, stekta el­ler stu­va­de.

5. POR­TA­BEL­LA är en cham­pin­jon­sort som fått växa sig stor och där­med fått en ex­tra kraf­tig svamp­smak. Por­ta­bel­la pas­sar bra att gril­la, gär­na fylld med ost el­ler nå­gon grön­saks­rö­ra. Pro­va att läg­ga hop två svamp­hat­tar och bind om med ett stek­snö­re så hålls fyll­ning­en på plats.

6. ENOKI är en ja­pansk svamp som ser ut som långa trå­dar som sit­ter ihop längst ner i en li­ten rot. Längst upp på trå­dar­na sit­ter de små hat­tar­na. Enoki an­vänds bå­de rå i till ex­em­pel vår­rul­lar och varm i soppa. Sma­ken är mild och fin.

7. SHI­I­TA­KE in­ne­hål­ler till skill­nad från myc­ket an­nan svamp in­te så myc­ket vat­ten, vil­ket gör att den pas­sar ut­märkt att wo­ka ef­tersom den be­hål­ler sin späns­ti­ga kon­si­stens. Shi­i­ta­ke­svam­pen har en kraf­tig och god smak, och är van­lig i asi­a­tis­ka re­cept.

ODLAD SVAMP Ex­em­pel är cham­pin­jo­ner, skogs­cham­pin­jo­ner och ost­ron­skiv­ling, som of­ta od­las i sto­ra un­der­jor­dis­ka grot­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.