upp­du­kat FÖR MYS

Mat & Vin - - Valkommen - Mat & vin-re­dak­tio­nen

Den som äls­kar hös­ten får of­ta gö­ra det li­te i smyg. Att sä­ga att man läng­tar ef­ter tjoc­ka yl­letrö­jor, le­van­de ljus och mus­ti­ga gry­tor ses som su­spekt av dem som dep­par ihop när som­ma­ren är slut

Men om man vill om­vän­da som­mar­fol­ket kan man ju bör­ja med al­la go­da sma­ker – svens­ka äpp­len och pä­ron, kan­ta­rel­ler och and­ra svamp­fynd, vilt­kött och lång­kok. Och visst är det väl än­då go­da­re med kraf­tigt röd­vin än med blas­kigt rosé?!

FÖR­U­TOM AL­LA RÅVAROR i sä­song har vi i det här num­ret häm­tat in­spi­ra­tion runt om i Asi­en och la­gar ja­pansk sus­hi, ko­re­ansk bul­go­gi och thai­ländsk pad thai, bland an­nat.

Är du en av många som vill äta mer ve­ge­ta­riskt du­kar vi fram en ming­el­fest som är hel­ve­go, sid 34. Ve­go är ex­tra prak­tiskt om du har ung­do­mar i hu­set! Det är ju i de yng­re ål­ders­grup­per­na som det finns all­ra flest ve­ga­ner och ve­ge­ta­ri­a­ner. Vill du ha ve­ge­ta­risk var­dags­mat så är även rot­frukt­s­rät­ter­na på sid 58 hel­grö­na.

Kok­boks­för­fat­ta­ren och tv-koc­ken Jessica Frej har många tips på hur man snabbt och en­kelt fix­ar god var­dags­mat. På sid 78 hit­tar du vå­ra fa­vo­ri­ter från hen­nes se­nas­te kok­bok.

Även mat- och vin­ex­per­ten Anet­te Rosvall kom­mer med en ny bok i höst och de­lar med sig av si­na bäs­ta tips på hur man kom­bi­ne­rar mat och dryck på bäs­ta sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.