Grönt i kö­ket

Nya kok­böc­ker med grönt fo­kus är en stor trend. Men vad kom­mer ef­ter det?

Mat & Vin - - Böcker -

SVE­RI­GE ÄR DET LAND där det ges ut flest kok­böc­ker i värl­den, och tren­den rör sig från kän­dis­kok­böc­ker och soff­bords­böc­ker till böc­ker med häl­so­fo­kus.

– Det är ett väl­digt tyd­ligt skif­te mot det grö­na och häl­so­sam­ma, sä­ger An­ni­ka Lyth, de­sig­n­an­sva­rig på Bon­ni­er Fak­ta och form­gi­va­re på Lyth & Co.

Den grö­na tren­den slår ige­nom på al­la ni­vå­er, menar hon – från väl­digt bre­da kok­böc­ker där må­let är att ploc­ka in mer grönt på tall­ri­ken till rik­tigt hard-co­re böc­ker om raw­food.

– Kok­bok­skö­par­na är in­tres­se­ra­de av hur krop­pen på­ver­kas av kos­ten. Vi äter mind­re rött kött och har på det sto­ra he­la ett mer ve­ten­skap­ligt för­håll­nings­sätt till ma­ten på tall­ri­ken.

På se­na­re år har ”hip­ster­kok­böc­ker” om att bryg­ga öl, kär­na sitt eget smör och byg­ga sin egen Bbq-grill dykt upp, och här ser vi ba­ra bör­jan än, tror An­ni­ka Lyth. Sam­ma sak gäl­ler böc­ker om själv­hus­håll­ning.

Den tra­di­tio­nel­la kok­bo­ken med här­li­ga bil­der och re­cept, går den så sak­te­li­ga mot sin död?

– Nej, men möj­li­gen de böc­ker som vän­der sig till en bre­da­re all­män­het, spår An­ni­ka Lyth. Man be­hö­ver frå­ga sig var­för man be­hö­ver än­nu en kok­bok. Där tror jag vi är på väg från tv-kän­di­sar som gör re­cept till rik­tigt kun­ni­ga koc­kar, från vil­ka vi gär­na häm­tar in­spi­ra­tion. El­ler så väl­jer vi en ro­lig och fan­ta­si­full kok­bok som till­ta­lar oss ef­tersom den har ett ut­ta­lat kon­cept: var­dag­li­ga sop­por, ja­pans­ka nud­lar el­ler smart ming­el­mat.

Fram­ti­den då? Finns det nå­got om­rå­de som in­te är gjort än?

– Dryc­ker. Där ser jag en po­ten­ti­al.

Grö­na livsstilsin­spi­ra­tö­rer­na Da­vid Fren­ki­el och Lu­i­se Vin­dahl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.